Puita kaatuu lentokentän ympäriltä

Punaisella rajattu maisematyöluvan mukainen puunkaatoalue. Violetilla Tullivuorentien itäpuolella oleva puunkaatoalue. Kuva Helsingin kaupunki

Malmin lentokentän ympäristössä kaadetaan puita maaliskuussa maakaasuputken runkolinjan siirtämisen  ja uuden ajoyhteyden rakentamisen vuoksi.

Maakaasuputken runkolinjaa joudutaan siirtämään suunnitellun rakentamisen alta. Toinen syy puiden kaatoon on väliaikaiskäyttöä palvelevan pohjoisen ajoyhteyden rakentamistyö. Uutta ajoyhteyttä tultaisiin tarvitsemaan myös mahdollisesti tulevien asuinalueiden rakentamiseen.

Puustokaadot alkavat  7. maaliskuuta ja tavoitteena on kaataa puusto lintujen pesimäajan ulkopuolella. Metsurit tekevät töitä pääsääntöisesti kello 7–15.30 välillä. Puunkaadot kestävät arviolta kolme päivää, eli ne päättynevät keskiviikkona 9.3. Työstä aiheutuu ympäristöön tilapäistä melua.

Kaadot tapahtuvat Sepänmäenpuistossa sekä Tullivuorentien itäpuolella noin 6 750 neliömetrin laajuiselta alueelta.

Lisäksi puita kaadetaan pohjoisen ajoyhteyden kohdalta nykyisen rullaustien ja Suurmetsäntien väliseltä reitiltä sekä Suurmetsäntien laidasta karttaan punaisella merkityiltä alueilta. Puustoa on pidetty matalana alueella sijainneen lentokoneiden laskeutumisvyöhykkeen vuoksi.

Maakaasuputken siirto liittyy suunniteltuun rakentamiseen. Putkea täytyy siirtää pois tulevien Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asuinalueiden katujen ja korttelialueiden kohdilta ennen niiden rakentamista.

Putkella täytyy olla maakaasuasetuksen edellyttämä riittävä etäisyys rakennuksiin. Katu- ja talonrakentaminen alkaa asemakaavojen vahvistuttua.

Puiden kaato on välttämätöntä, koska putken uusi linjaus sijaitsee osittain puustoisella alueella. Putken linjaukseen vaikuttaa muun muassa nykyinen kaasuputken linjaus, läheiset rakennukset sekä Tullivuorentien alla oleva kunnallistekniikka.

Muut putken siirtämiseen liittyvät rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kevään aikana. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uuden maakaasuputken edellyttämät pohjanvahvistustyöt vajaalla kahden kilometrin matkalla. Kaivutyöt ja uuden putken asennus seuraavat myöhemmin erillisessä urakassa. Lopuksi alue maisemoidaan nykyisen kaltaiseksi. Varsinainen putkilinja jää lopputilanteessakin puuttomaksi vyöhykkeeksi.

Kaupunki on saanut uuden maakaasuputken reitillä tapahtuvaan puunkaatoon maisematyöluvan, eikä puita kaadeta tarpeettomasti. Itäpuolen alueen puustoa on pidetty säännöllisesti matalana alueen aiemman lentotoiminnan vuoksi. Nyt kaadetaan myös täyskasvuista puustoa, ja samalla puita joudutaan kaatamaan Tullivuorentien ympäristössä liito-oravien ydinalueen reunasta.

Liito-oraville tärkeät alueet kuitenkin kaupungin mukaan säilyvät. Kaadettavat puut eivät ole liito-oravien kolopuita eivätkä levähdyspuita. Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa luonnonsuojelulain mukaan hävittää eikä heikentää.

Teija Loponen