Tattarisuon lämpövoimalasta 12 lausuntoa, 100 mielipidettä, 2059 nimeä adressissa

Suunniteltu lämpövoimala

Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Tattarisuon lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Se toteaa, että pääosin asianmukaisesti esitettyä YVA-arvioinnin sisältöä ja vaikutusalueen nykytilan kuvausta tulee kuitenkin tarkentaa ja täydentää selostukseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, virkistysalueisiin, luontokohteisiin ja pohjavesialueeseen.

Lisäksi todetaan, että on tärkeää tuoda esille, mistä vaihtoehdossa 2 käytettävät jäteperäiset kierrätyspolttoaineet koostuvat. Kasvihuonepäästövähennys saattaa olla kyseenalainen.  Myös vaikutuksia suhteessa jätelain etusijajärjestykseen tulee arvioida. Muitakin lisäselvityksiä vaaditaan niin melun, pohjavesialueen, viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen.

ELY:n lausunnossa todetaan, että hanke aiheuttaa voimakasta vastustusta erityisesti arviointiohjelman puutteellisuuden vuoksi. Lausuntoja ja mielipiteitä on lähetetty ahkerasti ja kerätty yli 2000 nimeä hanketta vastustavaan adressiin. Lähistön asukkaat ja kaupunginosayhdistykset kannattavat yksimielisesti vaihtoehtoa 0, jossa  hanketta ei toteuteta, vaan lämpöenergia tuotettaisiin jossain muulla Helsingissä.

ELY-keskus on lähettänyt yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja tiedon lausunnosta mielipiteen esittäjille. Se löytyy myös netistä osoitteesta www.ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin tornista 18
Seuraava artikkeliHelsinki-päivää kotikulmilla