Geotermisiä kaivoja tai biomassan polttoa: Helenin energiantuotantoa Tattarisuolle

Helen-illat
Muutama vuosi sitten pidetyt asukasillat Tattarisuon lämpövoimaloista keräsivät salit täyteen. Kuva Teija Loponen

Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelle suunnitellaan uutta Helen Oy:n energiantuotantoaluetta. Alkuun lähemmäs Puistolaa suunniteltu lämpövoimala kohtasi alkuvaiheessa vahvaa asukasvastustusta ja hanke on nyt etenemässä kakkossijoitusvaihtoehdon mukaan.

Ensisijaisesti alueella on suunniteltu tuotettavan kaukolämpöä ei polttamiseen perustuvin tekniikoin, kuten geotermisten lämpökaivojen avulla. Mikäli nämä tekniikat eivät alueelle sovellu, voidaan tontille rakentaa uusi lämpölaitos, jonka kaukolämpöteho on noin 130 MW ja polttoaineena käytetään joko pelkkää biomassaa tai sen lisäksi jäteperäistä kierrätyspolttoainetta.

Asemakaavan muutos koskee 4,3 hehtaarin aluetta, joka sijoittuu välittömästi Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelle ja Malmin lentokentän itä-länsisuuntaisen kiitoradan itäpäähän. Suunnittelualue on osittain metsää ja osittain lentokenttäaluetta.

Tonttia lähimpänä olevat asuinalueet ovat Alppikylä ja Jakomäki. Alue rajautuu itäosastaan Tattariharjuntiehen. Suunnittelualue sijoittuu pääosin valtakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristöalueelle.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Helen Oy:n tekemän kaavoitusaloitteen mukaisesti uuden energiatuotantoalueen perustaminen Tattarisuolle.

Tavoitteena on varata alueelle myös lumensulatuspaikka ja mahdolli-suuksien mukaan teknisen huollon alueita. Biolämpölaitoksen tilantarve on suurempi, jolloin muun teknisen huollon tilavaraukset riippuvat valitusta energianmuototavasta.

Tattariharjuntien varrella sijaitseva lumenvastaanottopaikka poistuu Nallenrinteen asemakaavan toteuttamisen myötä. Väliaikainen lumenvastaanottopaikka järjestetään entisen lentokenttäalueen pohjoisosaan. Mikäli lentokentän rakentaminen edistyy, tarvitaan alueella pysyvä ratkaisu lumenkäsittelylle.

Helenin käyttöönsä hakemalla tontilla ei sijaitse rakennuksia tai rakennelmia. Alue on osittain lentokenttäaluetta ja osittain lentokentän puustoista reuna-aluetta. Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1964 ja 1987. Asemakaavoissa alue on merkitty lentokenttäalueeksi, puistoksi ja lähivirkistysalueeksi. Alueen pohjoisosaan on asemakaavassa merkitty jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty toimitila-alueeksi. Yleiskaavan mukaisesti toimitila-aluetta kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palvelujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille Helen Oy:n hakemuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy kaupungin sivuilta, mielipiteitä suunnitelmasta saa jättää 12.6. saakka. Keskustelutilaisuus aiheesta pidetään 1.6. kello 17-19 verkkotilaisuutena.

Teija Loponen