Kaupungin suunnitelmiin vastattiin: Puistolan omakotialuetta ei tule pilata

Puistolan kaavakävelyllä asukkaat totesivat, että omakotitalojen keskelle ja kapeiden katujen varrelle ei kerrostaloja voi sovittaa. Kuva Teija Loponen.

Puistola-Seura ja Koillis-Helsingin Omakotiyhdistys vastustavat suunnitteilla olevaa asemakaavan muutoshanketta Puistolassa.

Kaupungille lähetetyssä yhdistysten yhteisessä mielipiteessä todetaan, että hanke on merkittävältä osin vastoin Maankäyttö ja Rakennuslaissa ja hallituksen esityksessä mainituksi laiksi esitettyjä periaatteita vastaan. Niissä todetaan, että asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

Yhdistykset toteavat myös, että kyseessä olevassa asiassa ei ole menetelty usean asian kohdalla laissa edellytetyllä tavalla.

Muun muassa ympäristövaikutusten selvittäminen on jätetty tekemättä, sillä viranomaisten olisi pitänyt – myyntihalukkaista tontinomistajista huolimatta – perin pohjin selvittää MRL 9§:ssä edellytetyt asiat.

Hallituksen esityksen keskeisinä pitämiin tavoitteisiin sisältyy ”nähdä osalliset suunnitteluprosessissa resurssina ja varmistaa keskustelun kaksisuuntaisuus ja oleellista on vuorovaikutuksen kytkeminen riittävän aikaiseen suunnitteluvaiheeseen. Erityisesti tavoitevaiheen keskustelu ja yhteinen työskentely on tarpeen.” Tämän katsotaan jääneen väliin.

Yhdistysten viestissä todetaan, että Puistolan pientaloalue on noin 100 vuoden ikäinen kylä, joka on vuosikymmenet voinut kehittyä identiteetiltään omanlaiseksi, viihtyisäksi, asukkaansa huomioivaksi yhteisöksi.

-Onko kyläidyllin pilaaminen tavoittelemisen arvoista? Näemme jo suunnittelijoiden sormien osoittavan alueille, jotka ovat yleiskaavassa saaneet merkinnän A3 ja tehokkuusluku jopa 1,2 kuten alue Puistolantanhuan ja Suuntimotien välissä lähestulkoon Puistolanraitille asti.

-Ja jos kohde toteutuisi esitetyn mukaisesti, lisääntyvä automäärä vaatisi lisää kapasiteettia niin Puistolantanhualle, Simakujalle kuin Raidepolullekin. Puistolan aseman seudun pysäköintipaikat ovat arkisin aivan täynnä. Raidepolun varrella kadunvarsipysäköintiä on Alankotielle asti. Puistolantanhualla on aseman puoleinen kadunvarsipysäköinti kielletty. Katu on muutenkin kapeutensa vuoksi pysäköintiin sopimaton.

-Raidepolulle ollaan suunnittelemassa pyöräilyn Pohjoisbaanan jatkohanketta, jossa osa Raidepolusta muuttuu pyöräilyalueeksi, joten siinä poistuu pitkältä matkalta pysäköintipaikkoja aina Suurmetsäntieltä Puistolan asemalle asti. Tämäkin olisi pitänyt huomioida kohteen viitesuunnitelmassa, todetaan kirjelmässä.

Muistutuksessa huomautetaan, että Simakujan, Raidepolun ja lähellä olevien pientalojen asukkaita on kohdeltu eriarvoisesti. Voimassa olevan yleiskaavan aikana haettuja rakennuslupia kohdeltiin kirjaimellisesti voimassa olevan asemakaavan määräysten mukaisesti. -On käsittämätöntä, ettei luvan hakijoita informoitu yleiskaavassa olevien merkintöjen vaikutuksista. Tasavertainen kohtelu ei toteudu antamalla suunnittelun kohteena oleville tonteille reippaasti yli yhden tehokkuuslukuja, kun voimassa olevan asemakaavan mukainen luku on lähes koko Puistola-Heikinlaakson alueella 0,25. Mikäli Simakujan ja Raidepolun varsille suunnitellut asunnot toteutuvat viereisten kiinteistöjen arvot romahtavat. Esimerkiksi Simakujan ja viereisen Vahakujan varrella on kuusi tällä vuosituhannella valmistunutta omakotitaloa, Puistola-Seuran jäsen- ja ympäristöasioista vastaava Seppo Posti huomauttaa.

Yhdistykset vaativat, että hankkeen osallisia kuullaan suunnittelun edetessä useammin kuin tähän asti. Mielipiteiden saamisen ja suoritetun kaavakävelyn jälkeen tulee suunnitelmia muuttaa. Korjattuja suunnitelmia ei pidä viedä kaupunkiympäristölautakuntaan ennen kuin tehdyistä muutoksista on keskusteltu ja muutokset esitelty asukkaille ja muille osallisille.

Teija Loponen