Koillis-Helsingin maastoon jyllätään sähkökaapeli

FINGRID OYJ:N HAVAINNEKUVA Reittivaihtoehtoja kaapelille piirrettynä Maanmittauslaitoksen pohjakarttaan.

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan sähköä. Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin maakaapeliyhteyttä Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välille. Kaapelilla on mittaa 10-12 kilometriä riippuen valitusta vaihtoehdosta.

Fingrid ja Helen Sähköverkko Oy ovat arvioineet, että uutta maakaapelia tarvitaan vuoteen 2035 mennessä. Fingrid, Helen Sähköverkko ja Helsingin kaupunki selvittävät vielä, miten hankkeen voisi aikaistaa noin kymmenellä vuodella.

Kaapeliurakka kestänee kolmisen vuotta. Kaapelille aiotaan tehdä noin kahden metrin kaivanto. Väljässä ympäristössä se voidaan luiskata, jolloin tarvitaan noin 20 metrin levyinen työmaa-alue. Kaapelialueelle ei saa myöhemmin rakentaa rakennuksia, eikä muu rakentaminen saa aiheuttaa riskiä sähkönsiirrolle. Alue on myös pidettävä vapaana puista ja niiden juurista.

Uudenmaan ely-keskus on päättänyt, että hanke ei edellytä yva-prosessia eli ympäristövaikutusten arviointia. Ympäristövaikutukset ovat pääasiassa rakentamisen aikaisia. Luvassa on melua, pölyä ja tärinää.

Maakaapelin reittivaihtoehdot sijoittuvat pitkälti teiden varsille. Erilaisia reittivaihtoehtoja on linjattu Lahdenväylän ja Porvoonväylän laitamille. Jakomäen ja Tattarisuon reunamilta linjaus menee Kivikkoon ja sieltä Latokartanossa Viikinojan peltojen kautta Viikintien ali Viikinmäkeen.

Alle 250 metrin etäisyydelle kaapelista jää kolme koulua, viisi päiväkotia, kirkko, valtakunnansali, Viikin kampus ja herkkiä mittaus- ja kuvantamislaitteita käyttävä Viikin eläinsairaala.

Viikissä suunnittelu vaatii eniten jumppaamista muun muassa Viikintielle kaavoitetun asumisen, tekeillä olevan Raide-Jokerin sekä valtakunnallisesti merkittävän Viikin opetus- ja koetilan takia. Yksi reittivaihtoehto on merkitty Vanhankaupunginlahti-Viikin linnustoalueen pohjoisosaan samassa linjassa Viikintien kanssa ja toinen kiertää Viikintien eteläpuolisen koetilan eteläpuolelta Viikin peltojen kautta.

Kaapeli ei estä viljelyä. Kaapeliojan alue on hieman ympäröivää maata lämpimämpi, mikä saattaa vaikuttaa kasvustoon.

Hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava, että Viikin peltojen alueella kaapelilinjauksen eteläisissä vaihtoehdoissa kaivualueella on sulfidisavea jo alle metri maanpinnasta. Happamanhaitallisia valumavesiä ei saa päästää Natura-alueelle.

Viikinrannassa reitti menee linjauksesta riippuen joko osin maakunnallisesti arvokkaalle Vantaanjokilaakson maisema-alueelle tai sen vieressä.Maakaapeli synnyttää ympärilleen sähkö- ja magneettikentät. Sähkökenttä ei ulotu kaapelin ulkopuolelle, eikä sen arvioida haittaavan väestöä tai herkkiä tutkimuslaitteita. Lasten on kuitenkin syytä välttää kaapelin vieressä jatkuvaa oleilua.

Magneettikenttä on voimakkaimmillaan kaapelin yläpuolella ja vaimenee ilmajohdon magneettikenttään verrattuna nopeasti sivuille päin

Hanketiedot, ympäristöselvitys ja viranomaislausunnot löytyvät internetistä www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa. Muutoksenhakuaika on jo päättynyt.

Peruskalliota katoaa

Kallioita pitäisi louhia vaihtoehdoista riippuen noin 5,5 kilometrin matkalla ja kivi pitäisi korvata maalla. Kaikki reittivaihtoehdot sijoittuvat Jakomäessä ja Kivikossa I maailmansodan aikaisille linnoitusalueille.

Viikin itäisin linjausvaihtoehto on noin 540 metrin matkalta Viikissä sijaitsevalla 1. maailmansodan aikaisella yhdystiellä. Kaikki reittivaihtoehdot risteävät Kivikossa olevan 1. maailmansodan aikaisen yhdystien kanssa.

Reittivaihtoehtoja sijoittuu Harju, Tattariharju -nimiselle geologisesti arvokkaalle kohteelle sekä geologisesti arvokkaiden alueiden läheisyyteen Viikin Hallainvuoren ja Kivikon-Jakomäen alueilla. Lisäksi välillä Viikintie-Jakomäki kulkee Kruunuvuori-Jakomäki -välinen kallioperän murroslinja. Se näkyy pitkänä kallio- ja laaksoketjuna, ja sillä on opetuksellista ja tieteellistä arvoa.

Pirjo Pihlajamaa