Kansainväliset sopimukset edellyttävät kentän suojelua

Malmin lentoaseman ystävät haluavat Malmin lentokentän säilyvän kokonaisuutena, joka tarjoaa tilat ilmailulle, yritystoiminnalle, yleisötapahtumille ja virkistykseen. Se ei poissulje asuntorakentamista kentän reunamille. KUVA TEIJA LOPONEN

Malmin lentoaseman ystävät ry on päivittänyt lokakuussa 2015 jättämäänsä Malmin lentokentän suojeluhakemusta. ELY-keskukselle on saatettu tietoon kansainvälinen huoli lentokenttäkokonaisuuden arvon säilymisestä.

Maaliskuussa 2016 Euroopan johtavan kulttuuriperintöjärjestön Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin asiantuntijapaneeli valitsi Malmin lentokentän yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.

Europa Nostran asiantuntijatyöryhmä nosti vierailullaan kesäkuussa 2016 erityiseen arvoon Malmin elävän, toimivan  lentokenttäkokonaisuuden. Malmi on Euroopan varhaisista edelleen toimivista lentoasemakokonaisuuksista parhaiten säilynyt.
-Useimpien Euroopan maiden lainsäädännössä kulttuuriperintökohteet velvoitetaan suojelemaan kokonaisuuksina sekä kontekstiltaan että maisemaltaan, sanoo kenttään tutustunut Erik Schultz Norjan Europa Nostrasta.

Suojeluhakemuksessa edellytetäänkin, ettei Malmin lentoasemakokonaisuuden suojelua saa jättää kaavoittajan ratkaistavaksi. Ryhmän tapaamisessa ELY-keskuksen kanssa perusteet käytiin huolella läpi. Asiantuntijat palaavat Suomeen syyskuussa jatkamaan keskustelua ja auttamaan suojelun valmistelussa.

Suojeluhakemuksen täydennyksessä muistutetaan myös kolmesta Suomea velvoittavasta sopimuksesta. Yleissopimus Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelusta käsittää rakennetut ympäristöt hyvin laajasti, ja Suomi on sitoutunut noudattamaan tätä 1.2.1992 voimaan tullutta sopimusta. Valtio on velvoitettu lakisääteisiin toimenpiteisiin rakennustaiteellisen perinnön suojelemiseksi sen ollessa esimerkiksi huomattavan muutoksen uhkaama.

Suomi on sitoutunut noudattamaan myös Eurooppalaista maisemayleissopimusta (1.2.2006), jossa ”maisema” tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät ja joka koostuu luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta velvoittaa Suomea Malmin ilmailukulttuuriperinnön varjeluun.

Keväällä 2016 annetussa lausunnossaan lentokenttästrategiasta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta toteaa, että maakuntakenttien toimintamahdollisuuksia tulee myös kehittää strategian yhteydessä erityisesti mielessä pitäen myös suorat ulkomaanlennot ja jopa kaukolennot sekä lähempänä keskustaa olevien pienien lentokenttien, kuten Malmin, toimintamahdollisuudet.

Museovirasto on lausunut Helsingin yleiskaavaehdotuksesta: ”Ilmailukäytön jatkaminen on ainoa keino turvata kokonaisvaltaisesti lentoaseman kulttuurihistoriallisten merkitysten säilyminen”.

Myös Helsingin kaupunginmuseon lausunnossa yleiskaavaehdotuksesta todetaan, että Malmin lentokentän rakentamistehokkuus tulee olla sellainen, että kentän historiallinen todistusvoima rakennuksineen ja kiitoteineen voidaan säilyttää.

Malmin lentoaseman ystävät pyrkii löytämään kaikkia tahoja hyödyttävän ratkaisun Malmin lentokenttäasiaan.

-Suojelulla halutaan taata ilmailukäytön säilyminen ja mahdollistaa toiminnan laajentaminen ja kehittäminen Helsingin ja Suomen hyödyksi. Mielipidemittaukset ovat toistuvasti osoittaneet kansalaisten haluavan säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Suojeluhakemus perustuu tähän kansalaisten tahtotilaan” sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen.
Hyvönen toteaa, että asia mitataan kevään kuntavaaleissa, jotka tulevat Helsingissä olemaan yleiskaava- ja Malmivaalit.

Teija Loponen