Yleiskaavaehdotus haluaa hakata jokilaakson hahmometsät

Tästä matonpesupaikalle johtavasta liittymästä on yleiskaavassa linjattu raitiotie Malmilta kohti Vantaanjokea. KUVA TEIJA LOPONEN

Helsingin kaupungin kirjaamoon pelmahti vuoden alussa noin 1 500 muistutusta ja lausuntoa, joissa asukkaat ja eri instanssit kertoivat kantansa Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta.

Pukinmäki-seura kiittelee lausunnossaan sitä, että Pukinmäki on edelleen lähikeskusalue ja maankäytön kehittämisen painopistealue. Seura kuitenkin huomauttaa, ettei sen vuotta aiemmin jättämä lausunto kaavaluonnoksesta ole saanut kaavoittajaa tekemään Pukinmäkeen oleellisia muutoksia.

Yleiskaavasta tehty ruutukartta on seuran mukaan tulkinnanvarainen ja aiheuttaa huolta. Huolen lisäksi seuran mukaan on jo nähty, kuinka kartan ilmiasu on myös herättänyt asukkaissa suoranaista pelkoa edessä olevista rajuista muutoksista.

Pääkäyttöväriä on äärimmillään tulkittu niin, että se jo sellaisenaan tarkoittaisi esimerkiksi asuinrakentamisen maksimaalista toteuttamista kyseisen ruudun kohdalla, vaikka asia ratkaistaan asemakaavatyössä.

Pukinmäki-Seura esittää oman vakavan huolensa mahdollisesta tulkinnasta erityisesti Pukinmäen rantapuistossa, jossa Pukinmäenkaaren itäpuoleiset, nyt rakentamattomat alueet on osoitettu asuntoalueiksi. Seura pitää niiden rakentamista Jokipellontien pohjoispuolella suorastaan vahingollisena.

– Rakentaminen uhkaisi alueiden ympäristöllisiä ja maisemakuvallisia erityisarvoja historiallisen Vantaanjoen maisema-alueen ja Helsinki-puiston reunalla. Jokilaaksossa aivan erityisen ilmeen antavat, harjanteiden perinteikkäät, ikimuistoiset hahmometsät uhkaavat kadota rakentamisen myötä, seura kirjoittaa.

Myös liikennejärjestelyt arveluttavat.

– Liikenteen tulee tukeutua Pukinmäenkaareen, ei sen itäpuolen kapeille asuin- ja lähiökaduille.

Lisäksi seura painottaa, ettei Pukinmäenkaaren mahdollista asuinrakentamista tule ulottaa kaaren länsipuolen virkistys- ja viheralueruuduille, jossa kapea puisto ei kestä kaventamista.

– Pukinmäenkaarta tulee mielestämme pitää rantapuiston kohdalla kahden erilaisen, mutta toisiaan tukevan maankäyttömuodon rajana. Helsinki-puiston rantapuistoa tulee kehittää virkistys- ja vapaa-ajan alueena.

Seura ei maisemallisista eikä virkistyssyistä puolla rantapuiston pohjoisosaan esitettyä uutta asuntovaltaista aluetta eikä nykyisen ravintola- ja huoltamoalueen merkittävää laajentamista rantapuistoon Kehä I:n tuntumassa. Kaavaesityksessä kulkee pikaraitiotie Pukinmäen pohjoispuolitse Malmilta Vantaanjoen yli Tuomarinkylään. Seura pitää poikittaisyhteyksien kehittämistä tärkeänä ja nykyiseen Pukinmäenkaareen tukeutuvaa raidelinjausta jollakin tavalla ymmärrettävänä.

– Kuitenkin toinen esillä ollut linjaus (Kirkonkyläntien kautta) olisi mielestämme hyvinkin mahdollinen, ja lisäksi se vaikuttaisi samalla vähemmän olemassa oleviin rakenteisiin niin Pukinmäessä kuin Tuomarinkylän alueella.

Seura lisää vielä, että sen takavuosina ideoima Pukin loikka eli Vantaanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta olisi jokerisillan toteutuessa samassa kohtaa hyödyksi.

Pukinmäen läpi linjattu metsäkumpareiden ja lähipuistojen muodostama viheryhteys Närepuiston harjanteiden kautta Vantaanjokilaaksoon, Helsinki-puistoon on seuran mielestä hyvä asia.

Etelämpänä yhteys on jouduttu kääntämään ratalinjaa myötäillen Pukinmäen kartanolta länteen, ja suora yhteys radan eteläpuolelle muun muassa Longinojan suuntaan ei toteudu.

– Ratapenger on todellinen este ja yhteyden jatkuvuuden kannalta on jokivarren yhteys radan ali erityisen tärkeä ja kehitettävä kohde, seura muistuttaa.

Kaavaehdotuksen puutteena seura pitää sitä, että palveluiltaan monipuolinen ja laajaa käyttäjäkuntaa palveleva Pukinmäen urheilupuisto jää ehdotuksessa edelleen irralliseksi viheralueeksi ilman viheryhteyksiä muualle.

Yleiskaavasta on tehty kaupunkisuunnitteluvirastossa korjattu ehdotus, joka sisältää muistutukset ja lausunnot. Seuraavaksi ehdotusta käsittelee kaupunkisuunnittelulautakunta.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliSepeteuksentien kulkuväylä yhä iso kysymysmerkki
Seuraava artikkeliVärikkäät paikallisväännöt sisälsivät draamaa