Lausunto: Yleiskaavan vaikutuksia vaikea ennustaa

Yleiskaavaehdotukseen liittyy runsaasti aineistoa. Tämä kuva esittää, missä sijaitsevat Helsingin eri keskustat. KUVA HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimitiloissa Viikissä on valmisteltu ympäristölautakunnalle Helsingin yleiskaavaehdotusta koskeva lausunto. Kaavaehdotusta ympäristönäkökulmasta pohtiva lausunto on ollut esillä lautakunnassa eilen. Hyväksymisen jälkeen lausunto toimitetaan Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Lausunnossa todetaan, että vaikka yleiskaavaehdotus mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämisen vähäpäästöisempään suuntaan, tulee kaupungin kasvusta aiheutuvan liikennemäärän lisääntymisen hallinta olemaan haasteellista.

Toisekseen kaupunkibulevardien toteuttaminen tulee edellyttämään joukkoliikenteen tehostustoimien lisäksi voimakkaita henkilöautoliikennettä vähentäviä toimia.
Lausunnossa kaupungin taloudellisten resurssien riittävyys herättää suurta huolta. Kaavaehdotuksessa julkisen sektorin kalleimmat investoinnit liittyvät liikenteeseen, bulevardisointiin ja sitä tukevaan pikaraitiotieverkostoon.

Kestävää kaupunkikehitystä korostavassa lausunnossa on nostettu esiin myös se, että kaikilla uusilla rakentamisalueilla tulee tähdätä mahdollisimman suureen energiaomavaraisuuteen ja hiilineutraalisuuteen. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Lähiluonnon ja virkistysalueiden turvaamista pidetään tärkeää myös jatkosuunnittelussa, sillä asukasmäärän voimakas kasvu lisää virkistyskäyttöpainetta.
Näyttö viheralueiden terveyshyödyistä kasvaa jatkuvasti. Lausunnossa lähivirkistysalueiden saavutettavuudelle ehdotetaan tavoitteeksi esimerkiksi 300 metrin etäisyys tai enintään 5–10 minuutin kävelymatka.
Lausunnossa huomautetaan, että keinotekoisen ”kaupunkiluonnon” tuottaminen ei laadullisesti korvaa luonto- ja virkistysarvoltaan tärkeiden alueiden supistumista, mutta sen avulla voidaan kuitenkin eräänlaisena kompensaationa lisätä kaupunkivihreän osuutta. Ilmastonmuutoksen vuoksi näiden toimien merkitys kasvaa.

Lausunnossa katsotaan, että kaava-aineistoon tulisi liittää ympäristölautakunnan 20.9.2015 hyväksymä Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, joka sisältää täydentävää tietoa jatkosuunnittelua varten.

Lausunnossa todetaan, että Keskuspuistoon rakentamisesta tulee luopua, ja että kaava-aineiston pohjalta on vaikea hahmottaa viher- ja virkistysalueilla tapahtuvia muutoksia. Koillis-Helsingissä rakentamiseen merkittyjä viher- tai metsäalueita ei Jakomäkeä ja Viikkiä lukuun ottamatta nosteta nimeltä esiin.

Malmin osalta lausunto toteaa, että lentokentän alueella varaudutaan noin 25 000 asukkaaseen, ja että Tattarisuon ja Tattariharjun elinkeinotoiminta-alueiden oletetaan kehittyvän Malmin lentokentän muutoksen myötä.

Lausunnossa katsotaan, että yleiskaavasuunnitelmista kaupunkisuunnitteluvirastossa vuosina 2016-17 tehtävä toteuttamisohjelma on merkittävässä roolissa. Toteuttamisohjelman yhteydessä tehtävät vaikutusten arvioinnit olisikin valmisteltava yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

Haittojen arviointia pitkälle tulevaisuuteen pidetään erittäin haastavana liikennejärjestelmän sekä ajoneuvojen ja niiden päästöjen kehittymiseen liittyvien monien epävarmuustekijöiden vuoksi.
– On hyvin vaikea ennustaa, mikä vaikutus liikenteeseen ja päästöihin on esim. älykkäillä liikennejärjestelmillä, polttokenno- ja sähköautoilla, itseohjautuvilla ajoneuvoilla, yhteiskäyttöautoilla ja taloustilanteen kehittymisellä sekä toisaalta liikkumistottumusten muutoksilla ja sitä kautta kulkumuotojakaumalla, lausunnossa todetaan.

Ehdotusvaiheessa tehdyissä kaupunkibulevardiselvityksissä on alustavasti arvioitu bulevardien lisäävän alemman katuverkon liikennettä erittäin merkittävästi sekä lisääntyvän maankäytön että bulevardeilta siirtyvän liikenteen vuoksi. Jatkosuunnittelussa tämän alemmalle katuverkolle ohjautuvan liikenteen määrää tulee pyrkiä hillitsemään, lausunnossa huomautetaan.
Myös asukkaat saavat kommentoida Helsingin voimakkaaseen kasvuun tähtäävää yleiskaavaehdotusta 29.1.2016 asti.

Suunnitelmat löytyvät esimerkiksi verkkosivulta yleiskaava.fi, jonka keskusteluareenalla on luettavissa kipakoita mielipiteitä etenkin Malmin lentokentän rakentamisen puolesta ja vastaan.
Hallintokuntien jättämät kommentit ovat lausuntoja ja asukaskommentit ovat viralliselta nimeltään muistutuksia. Ne toimitetaan kaupungintalolla olevaan Helsingin kaupungin Kirjaamoon joko sähköpostilla, kirjeellä tai paikan päälle vieden. Valtuustoon kaavaehdotus mennee loppuvuodesta.

Pirjo Pihlajamaa