Malmin lentoaseman maita tutkitaan

Malmin lentoaseman ja sen lähiympäristön maaperää tutkitaan lisää rakentamista silmälläpitäen. Kuva Johanna Hokkanen

Yleiskaavapäällikkö on tilannut Malmin lentoaseman suunnittelualueen pilaantuneisuustutkimuksen Ramboll Finland Oy:ltä. Tutkimusta tehdään alkuvuoden aikana.

Malmin lentokentän alueelle on aiemmin tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia maan omistavan Helsingin kaupungin ja maa-alueen haltijan välisten hallintasuhteiden muutosten tarpeisiin. Tutkimukset rajautuvat nykyiselle lentokentän alueelle.

Nyt maa-alueen tutkimuksia täydennetään sekä lentokentän alueelta että sen ulkopuoliselta suunnittelualueelta etenkin asumisen tarpeisiin.
Lisäselvityksissä otetaan huomioon pohjavesialueeseen ja teollisuusalueisiin rajautuva sijainti. Suunnittelualueen käyttöhistoria- ja olosuhdetietoja täydennetään sekä tehdään maastokatselmus. Noin kahden neliökilometrin suunnittelualueelle laaditaan tarkentava tutkimusohjelma tutkimuspisteiden sijoittamisineen. Tutkimuksia tehdään maaperästä, huokoskaasusta, pohjavesistä, uomien pintavesistä ja sedimenteistä.

Alueelle asennetaan uusia pohjavesiputkia näytteenottoa varten. Pohjavesinäytteitä otetaan kaksi kierrosta eri aikoina. Näytteistä tutkitaan laajasti sekä tavanomaiset pilaantuneisuuden aiheuttajat että aiempiin ja nykyisiin toimintoihin liittyvät muut mahdolliset pilaantumista aiheuttavat kemikaalit.

Työn raportoinnissa esitetään myös suunniteltuun maankäyttöön perustuva pilaantuneen maan puhdistustarve, kunnostusperiaatteet ja arvioidaan kunnostuksen kustannustaso. Työssä otetaan huomioon ja arvioidaan maaperän pilaantuneisuuden ja uuden rakentamisen vaikutukset myös pohjavesialueelle.
Työ alkoi joulukuussa 2015 ja maastotyöt tehdään keväällä 2016. Tutkimuksen luonnosversio valmistuu kesäkuun 2016 loppuun mennessä ja varsinainen työ syyskuun loppuun mennessä.

Toimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 118 420 euroa arvonlisäveroineen.

Samalla on tehty tilaus Malmin lentokentän kaavarungon alueelle tehtyyn rakennettavuustarkasteluun liittyvästä lisäpohjatutkimusohjelmasta. Rakennettavuustarkastelun pohjalta tehdään lisäpohjatutkimusohjelma, jonka tutkimuksilla tarkennetaan alueen maaperäolosuhteita ja rakennettavuutta muun muassa sortuma-alueen läheisyydessä. Pohjatutkimuksilla pyritään myös rajaamaan maanvaraisen perustamisen alueita tarkemmin.
Pohjatutkimukset on tarkoitus tehdä ensi vuoden aikana.

Lisätilauksen tehtiin Destia Oy:ltä. Jatkotoimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 8 366,04 euroa arvonlisäveroinee). Työ tulee suorittaa 29.2.2016 mennessä.
Koko työn kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yhteensä 81 953,00 euroa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliViikin lintutornit saivat opastaulut
Seuraava artikkeliSaadia Radouai on Vuoden kaupunkilainen 2015