Sanduddin tapettitehtaalle saa sanoa pian hyvästi

Tässä Viertolantien matalassa rakennuksessa on ollut Sanduddin tapettitehdas. Omistajayhtiö kertoo ilmoittaneensa purkulupahakemuksen vireille tulosta tiedotteella rakennuspaikalla 25.6.2014. Muu ilmoitus on katsottu tarpeettomaksi. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Pala Tapanilan teollisuushistoriaa on katoamassa katukuvasta. Sanduddin tapettitehtaaksi yli sata vuotta sitten rakennettu kiinteistö Viertolantie 4:ssä on saanut purkuluvan.

Kohteen omistaa hedelmä- ja vihannestukkukauppaa tekevä Veikko Laine Oy. Yhtiö on hakenut yli hehtaarin tontilleen asemakaavan muutosta jo vuonna 2001. Tuolloin asia ei tullut kuuloonkaan.

Vuonna 2009 yhtiö sai luvan purkaa tontilta sortumavaarassa olevan muurin ja osan rakennuksia. Kesän 2013 kynnyksellä yhtiö toivoi toistamiseen kaavamuutosta, mutta kaupunginhallitus palautti asian 24.6.2013 uuteen valmisteluun siten, että toteutetaan asemakaavan muutos, joka tähtää tontin asuntorakentamiseen.

Nyt asiaa on setvitty kaupungin eri virastoissa ja yhtiö on anonut rakennuslautakunnalta lupaa purkaa tontilta kaksi huonokuntoiseksi katsomaansa varasto- ja työtilarakennusta. Lautakunta myönsi luvan viime kokouksessaan. Lupa koskee myös rakennuksen osaa, jonka purkamista ei ole suoritettu aiemmin myönnetystä luvasta huolimatta.

Alueella on toiminut muun muassa Sanduddin tapettitehdas. Nykyisin tontin teollisuustilat ovat pienten yritysten tai kerhojen käytössä sekä taiteilijoiden työtiloina.

Viertolantien vanhoja tehdasrakennuksia ei ole suojeltu asemakaavamääräyksin. Helsingin yleiskaava 2002:ssa tontti on työpaikka-aluetta. Veikko Laine Oy:n kirjallinen kanta on, että pienten rakennusten osien säilyttäminen rata-alueeseen rajoittuen rajoittaisi merkittävästi tontin tulevaa käyttöä. Yhtiön mukaan paremmin säilyneiden rakennusosien kantavat rakenteet ovat huonokuntoiset ja haurastuneet. Niiden säilyttäminen olisi huomattavan kallista. Yhtiö katsoo, että rakennuksia on tutkittu jo tarpeeksi.

Osa rakennuksista on rakennettu osittain kiinni naapuritontin rakennukseen. Yhtiön mukaan rakenteiden purkaminen on mahdollista niin, että naapuritontin punatiilestä muurattu palomuuri säilyttää lämmöneristävyytensä ja vakautensa.

Yhtiön tulee tehdä purkusuunnitelma, jossa on selvitys raideliikenteen häiriöiden eliminoimisesta ja naapuritontin rakennuksen vaurioitumisen estämisestä sekä haitallisten aineiden purkutyömenetelmistä. Purkutyön yhteydessä naapurin palomuurille mahdollisesti aiheutuvat vähäiset vauriot tulee paikata ja kunnostaa muiden seinän osien kuntoa ja ulkonäköä kunnioittaen.

Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi. Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava tiiviissä lavoissa kuormat peitettynä.

Asemakaavan muutos ei ole käynnistynyt eikä tontilla ole rakennuskieltoa asemakaavan muuttamiseksi. Kaavamuutos on tarkoitus aloittaa vuonna 2015 yhteistyössä kaupungin ja hakijan kanssa. Samalla aiotaan kartoittaa mahdollisuus vastaaville muutoksille vieressä olevalle kaupungin tontille.

Pirjo Pihlajamaa

Kuinka purkamiseen on tultu?
Purkamisen johdosta on kuultu Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kaupunginmuseota. Kaupunginmuseo ei ole antanut lausuntoa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut lausunnon 2.10.2014. Virasto tuo esiin ympäristön paikallishistoriallisia arvoja sekä alueen maankäytöllisiä kehittämistavoitteita.

Kaupunkisuunnitteluvirasto päätti puoltaa hakemusta ja toteaa, että rakennukset voidaan purkaa, koska kaupunginhallitus on edellyttänyt asemakaavan muuttamista asuinkäyttöä varten, ja että tontilla olevat rakennukset ovat myös pääosin erittäin huonossa kunnossa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo kuitenkin, että tulevan asuinympäristön monipuolisuutta ajatellen toivottavinta olisi säilyttää osa vanhasta rakennuskannasta muistumana alueen teollisuushistoriasta.