Sepänmäestä toivottiin kylämäisempää

Havainnekuva Sepänmäestä.
Vireillä olevaa asemakaavan muutosta eli kaavaratkaisua Sepänmäessä muutettiin matalammaksi ja asukasmäärää laskettiin tulleiden toiveiden mukaan. Kirjallisia mielipiteitä kaupunki sai kymmenen. Jälleen voi antaa mielipiteitä.

Kaava koskee Ala-Malmilla Sepänmäen kaksikerroksisten kerrostalojen ja sen pohjois- ja länsipuolelle sijoittuvan Sepänmäenpuiston alueita, Väärämäentie 6:n rivitalokorttelia sekä Tullivuorentien, Usvatien, Tattariharjuntien ja Väärämäentien katualueita.

Suunnitelmassa esitetään matalan ja tiiviin sekä korkeampien kerrostalojen alue, mikä kytkeytyy saumattomasti olemassaoleviin pientaloalueisiin. Pihoista ja puistoalueita pyritään tekemään turvallisia ja viihtyisyyttä lisätään muuttamalla nykyisiä parkkipaikkoja asukkaiden aktiivialueiksi.
Suunnitelmassa on erityisesti pyritty varjelemaan Sepänmäenpuiston kulttuuri- ja luonnonympäristöä. Kaavalla muodostuu uusi Tullivuorenpuisto ja kaava-alueen puistoaluepinta-ala kasvaa 15 % eli olisi 1,0 ha.

Kaavalla pyritään tasapainottamaan Malmin rakennetta ohjaamalla toteuttamista enemmän omistuspohjaiseen suuntaan. Kaava mahdollistaa myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa osoittamalla edullisia maanvaraisia pysäköintiratkaisuja.

Alueella on 15 kpl Heka Oy:n omistamia 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja yksi teknisiä tiloja sisältävä rakennus. Väärämäentie 6:n tontilla sijaitsee 1,5-kerroksinen rivitalo. Nämä nykyiset rakennukset puretaan. Asuntokerrosalaa on 59 060 k-m², lisäystä nykyiseen asemakaavaan on 35 880 k-m², mikä mahdollistaa noin 1 500 asukasta.
Uutta toimitilakerrosalaa eli liiketilaa on 500 k-m² ja uutta yleisten rakennusten, kuten vaikkapa päiväkodin kerrosalaa on 1 600 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 900 asukasta.

Kirjallisia mielipiteitä kaavaehdotuksesta tehtiin kymmenen. Mielipiteet kohdistuivat rakennusten mittakaavaan, kallioisen ja puustoisen ympäristön ja linnoitteiden säilyttämiseen, lintujen ja liito-oravien elinolojen turvaamiseen, katuliittymien turvattomuuteen, liikenteen meluhaittoihin sekä autoilun ja pysäköinnin edellytyksiin.

Mielipiteet kerrotaan otetun huomioon kaavoitustyössä siten, että rakentamisen ja tulevien asukkaiden määrää on täsmennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden alarajaan noin 1 500 asukasta ja nyt rakentaminen on suurella osalla aluetta ”pääosin kerrostalovaltaisen” sijaan matalaa III-kerroksista nykyisten pientalojen vieressä ja Sepänmäenpuistoa vasten. Näin toivottu pienimittakaavainen kylämäisyys korostuu aiempaa paremmin.
Päivitetty asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.3.–17.4., sama aikaväli on myös kaavamuutoksen muistutusaika. Muistutukset tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliKevät koittaa
Seuraava artikkeliMaatullin puistosuunnitelmaan perehdytään kävellen