Keski-Viikistä suunnitellaan uutta keskusta, Viikki-Seura kommentoi

Havainnekuvaa Keski-Viikin tulevista näkymistä. Kuva KYMP
Raide-Jokerin varrelle Viikkiin on tavoitteena rakentaa koteja 7 000 asukkaalle, mikä tarkoittaa noin 280 000 kerrosalaneliömetriä uutta asuntorakentamista. Lisäksi alueelta varataan tilaa toimitilarakentamiselle, palveluille, kouluille ja päivähoidolle sekä Helsingin yliopistolle.
Alue on nykytilanteessa osin rakennettua aluetta ja osin peltoaluetta, jolla on myös tutkimusviljelyksiä. Tontit ovat pääosin valtion ja Helsingin yliopiston sekä vähäisessä määrin kaupungin omistamia. Kaupunki on sopinut valtion kanssa uusien asuntojen ja työpaikkojen kaavoittamisesta Raide-Jokerin varrelle vastineena valtion osallistumisesta Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiin. Suunnitelmassa on tavoitteena muuttaa Viikintien liikenneympäristöä katumaisemmaksi. Viikintie linjataan uudelleen Viikin eläinsairaalan ja Raide-Jokerin pysäkin edustalta noin 600 m matkalta.
Uusi katu on nykytilanteeseen verrattuna luonteeltaan kaupunkimaisempi, sillä sen molemmin puolin voidaan rakentaa uusia kortteleita. Eteläosan peltoalueille ja tutkimustilan alueelle ei ole suunnitteilla oleellisia maankäytön muutoksia.
Yliopiston kampukselle osoitetaan riittävät laajentumismahdollisuudet. Tarkoituksena on edistää synergioita yritys-, opetus- ja tutkimustoiminnan välillä sekä mahdollistaa erilaisia kohtaamisen ja yhteistyön paikkoja. Raide-Jokerilla on kaksi pysäkkiä Viikissä ja lisäksi alueelle suunnitellaan Viikki-Malmi –ratikan linjausta. Raide-Jokerin raitiotiepysäkkien lähialueita kehitetään kävelypainotteisina alueina, joille on sijoitettu palveluita ja kivijalkatoimintoja. Kortteleiden keskellä sijaitsevat katu- ja aukiotilat on rauhoitettu jalankululle ja oleskelulle, autoliikenne on osin erotettu jalankulun ja pyöräilyn reiteistä.
Viime vuoden lopulla pidetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen jälkeen on kaavarunkoluonnosta kehitetty eteenpäin suunnitelmien tarkentumisen ja saadun palautteen perusteella. Merkittävimmät muutokset koskevat yliopiston kampusaluetta ja asuinrakentamisen laajuutta. Yliopiston kampusalue on merkitty erillisen suunnitelman mukaisesti kehitettäväksi alueeksi, jolla kaavarungon ohjaava vaikutus on suunnitteluperiaatteen tasolla, eli muuta aluetta yleispiirteisempi. Näin siksi, että yliopisto-opiskelun ja tutkimustyön tila- ja yhteystarpeita on vaikea ennakoida. Yliopiston tarpeita on katsottu voitavan parhaiten edistää myöhemmin laadittavalla koko kampusaluetta koskevalla omalla erillissuunnitelmalla ja mahdollisella suunnittelukilpailulla.
Suunnittelualueelle esitettyjä uusia korttelialueita on myös muokattu. Maaherranpuiston länsireunasta on poistettu rakentamiseen esitetty korttelialue. Kaavarunkoalueen itäosaa on muotoiltu uudelleen siten, että rakentamisalue on tuotu kiinteämmin muun uudisrakentamisen yhteyteen ja Viikinojalle on esitetty uusi linjaus rakentamisalueen itäpuolelle peltoaukeaman rajaan. Näin puistoalueista on saatu laajempia ja yhtenäisempiä ja samalla luonteva rajaus peltoalueen suuntaan puron ja kosteikkoalueen muodossa. Keski-Viikin kaavarunkoa esiteltiin yleisölle verkkotilaisuudessa torstaina 31.8.
Kaavarunko on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä ja viedä kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi.
Teija Loponen
Näin Viikki-Seura kommentoi suunnitelmia
Viikki seura lähetti kaupungille kannanoton Keski-Viikin kaavarunkoluonnoksesta. Kiitosta tuli siitä, että Viikintien eteläpuolen pelloille ei enää esitetä asuntorakentamista.
Muutakin hyvää suunnitelmasta löytyy, mutta myös parannettavaa. -Hakalantien varteen on merkitty asuntorakentamista Gardenian toimistotalojen ja maatalousmuseon sekä japanilaisen kivipuutarhan paikalle. Lahjoitusvaroilla rakennettu japanilainen puutarha on kuitenkin mielestämme syytä säilyttää ja tehdä siitä asuntokortteleihin ja Gardeniaan liittyvä lähipuisto. Eko-Viikin ja Viikintien välisen asuntoalueen laajennuksen suunnitelmat ovat kehittyneet. Puisto on hiukan laajentunut, siihen esitetään puistopalveluita ja Viikinoja kunnostetaan tässäkin kosteikkopuistoksi, kuten muualla Latokartanossa on jo tehty. Viikki-Seura on esittänyt 1.9.2023 nimistötoimikunnalle, että Viikinojan nimi muutettaisiin Viikinpuroksi. Entisestä pelto-ojasta on saatu aikaan kaupunkipuro, jossa taimenkin viihtyy. Esitys on edennyt käsittelyyn, viestissä todetaan.
Kannanoton koonneet Heikki Rinne ja seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen huomauttavat, että kävelypainotteinen lähipalvelukeskus Latokartanon jokeripysäkin yhteyteen on hyvä tavoite, mutta vaihtomahdollisuus Latokartanon busseista raidejokeriin pitää ehdottomasti säilyttää. Kaavaselostuksessa on kiitettävästi otettu tavoitteeksi ekologisen suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen uusilla alueilla 2020-luvun tiedoin ja taidoin. Keski-Viikin sydämenä on yliopiston Viikin vehreä kampus. Yliopisto-tiedepuistoalueen tiivistäminen ja asuntorakentamisen sinne lisääminen on perusteltua, kunhan yliopiston omat tarpeet otetaan huomioon. Tavoitteeksi asetettu 7000 uutta asukasta on kuitenkin aivan liian suuri, eikä sovellu Viikin nykyisen rakennuskannan mittakaavaan. Kannatamme yleisen suunnittelu- ja ideakilpailun järjestämistä asemakaavoituksen yhteydessä Viikkiin soveltuvan rakentamistavan kehittämiseksi.
Kannanotossa myös ihmetellään, että vaikka Keski-Viikki rajautuu Lahden moottoritiehen, ei liikennemelua ja -saasteita ole lainkaan tarkasteltu kaavarungossa, vaikka moottoritien varteen esitetään uutta asuntorakentamista.
-Lahdenväylä on ainoa Helsingin sisääntuloväylä, jossa ajetaan kantakaupunkiin 100 km/h. Kun KHO kumosi Lahdenväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi, on suuri osa kaavarungosta jatkossakin melualueella. Vaikein tilanne on Maakaarenkujan kohdalla, jossa esitetään voimassa olevassa asemakaavassa olevan toimistotontin muuttamista asumiseen. Helsingissä ei ole missään rakennettu asuntoja moottoritien kylkeen. Miksi niin tehtäisiin Viikissä, Viikki-Seurassa ihmetellään.
TL
Edellinen artikkeliTerminaalin peruskorjaus jatkuu ensi vuoteen
Seuraava artikkeliYllätykset leimanneet ja värittäneet pelejä