Lahdentiestä 60 km/h kaupunkiväylä?

Pihlajamäen ja Pihlajiston asukkaat hyötyisivät Lahdentien nopeusrajoituksen laskusta, sillä melun määrä laskisi huomattavasti. Kuva Teija Loponen
Alennettu ajonopeus parantaisi melutilannetta 2000–3000 asukkaalla
Lahdenväylän ympäristöstä on tehty meluselvitys, jossa tarkasteltiin sen varrelle suunniteltua maankäyttöä eri nopeusrajoituksilla ja arvioitiin liikennemelun vaikutukset niiden osalta. Tutkimus osoitti, että Lahdenväylän nopeustasolla on merkitsevä vaikutus alueen melutilanteeseen.
Tarkastelut laadittiin Lahdenväylän kolmelle eri nopeusrajoitusvaihtoehdolle: Moottoritie 100km/h, Välimalli 80 km/h ja Kaupunkiväylä 60 km/h. Tarkastelut laadittiin sekä nykyisellä meluntorjunnalla, että maankäyttösuunnitelmien Lahdenväylän varren meluestevarauksen mukaisella meluntorjunnalla. Tavoitteena oli selvittää melun asettamia reunaehtoja alueen jatkosuunnittelua varten. Työssä selvitettiin liikenteen meluvaikutukset oleskeluun ja leikkiin tarkoitetuille piha-alueille ja rakennusten julkisivuille. Laskentatulosten perusteella arvioitiin suunnittelualueelle kohdistuvia meluvaikutuksia, mahdollisia haasteita ja meluselvitystä varten tehtyjen maankäyttövaihtoehtojen hyviä puolia. Lisäksi arvioitiin oleskeluparvekkeiden ja pihojen toteuttamisedellytyksiä sekä alustavia äänitasoerovaatimuksia ja niiden aiheuttamia rajoituksia.
Melutarkastelut laadittiin vuoden 2050 liikenne-ennusteella, jonka mukaan liikennemäärä Lahdenväylällä on noin 27 % nykyistä suurempi. Tieliikenteen lisäksi selvityksessä on huomioitu suunniteltu Viikin−Malmin pikaraitiotie sekä Raide-Jokeri. Tutkimuksessa todettiin, että Lahdenväylän nopeustasolla on merkitsevä vaikutus alueen melutilanteeseen. Mikäli nopeutta alennettaisiin nykyisestä 100 km/h skenaarion Kaupunkiväylä 60 km/h mukaiseksi, melutasot alenisivat alueella 3–5 dB, joka on ihmiselle havaittavissa oleva muutos. Tämä vaikutus koskisi kaikkia Lahdenväylän lähialueen nykyisiä asukkaita tarkastelu- alueella, eli melutilanne paranisi karkeasti arvioituna 2000–3000 asukkaalla.
Alhaisin tarkasteltu nopeusskenaario mahdollistaisi myös monipuolisemman rakentamisen ja joustavamman maankäytön Lahdenväylän lähellä. Skenaariot Moottoritie 100 km/h ja Välimalli 80 km/h rajoittavat rakentamista selvästi enemmän ja edellyttävät asuinrakennusten sijoittamista kauemmas väylästä tai muiden rakennusten, kuten pysäköintilaitosten tai liiketilojen, sijoittamista lähimmäksi tietä.
Tästä seuraisi, että asuinkorttelit olisivat osin pienempiä ja asuinkerrosalaa olisi vähemmän.
Väylän varteen suunnitellut asuinkorttelit ovat pääosin umpinaisia rakenteeltaan, ja pihoilla ohjearvot saadaan toteutumaan kaikilla suunnitelluilla alueilla. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot voivat erityisesti Lahdenväylän varrella rajoittaa käyttötarkoitusta, tai asuinhuoneistojen sijoittamista ja avautumissuuntia. Erityisesti Hernepellonkujan ja Pihlajiston alueella ei tulisi asuinrakentamista sijoittaa heti Lahdenväylän viereen, ellei nopeutta alenneta nopeusskenaarion Kaupunkiväylä 60 km/h mukaiseksi.
Tarkastelluilla maankäytön ja Lahdenväylän nopeuden muutoksilla on melun osalta vain myönteisiä vaikutuksia nykyiselle asutukselle. Suunnitellut uudet rakennukset sijoittuvat monin paikoin Lahdenväylän ja nykyisten asuinrakennusten väliin, jolloin melutilanne paranee paikoin merkittävästikin nykyisillä asuinalueilla. Melutasot alenisivat paljon esimerkiksi Koskelan ja Pihlajiston nykyisillä asuinalueilla.
Kunkin maankäyttövaihtoehdon osalta on tarkasteltu melutasoja nykyisellä Lahdenväylän varren meluntorjunnalla sekä maankäyttösuunnitelmien meluntorjuntavarauksen mukaisella meluntorjunnalla. Meluntorjunta ulottuu Vantaanjoen sillalta lähes Maaherrantielle asti. Meluntorjunnan korkeus on sama kuin Lahdenväylän nykyisillä meluaidoilla, noin 5 m Lahdenväylän korkeustasosta. Melulaskentojen mukaan kaikissa maankäyttövaihtoehdoissa kaikilla nopeusskenaarioilla Lahdenväylä on alueella merkitsevin melulähde. Muilla melulähteillä on vain hyvin paikallinen vaikutus aivan niiden vieressä. Melututkimuksen tilasi Kaupunkiympäristön toimiala ja sen toteutti Sitowise Oy.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliPieni pyyntö Staralle
Seuraava artikkeliMalmilla poltettiin roskakatos