Sepänmäestä talot nurin ja uusia kerrostaloja tilalle

Sepänmäen asuinaluetta suunnitellaan nyt kerrostalovaltaiseksi. Ilmakuva Helsingin kaupunki
Sepänmäen nykyiselle pienkerrostaloalueelle ja Väärämäentien rivitalokorttelialueelle suunnitellaan tehokkaampaa rakentamista. Samalla selvitetään sijainteja päiväkodille ja liiketiloille sekä kehitetään Sepänmäenpuiston ulkoilureittejä. Alueen asemakaavamuutoksen lähtökohdista keskustellaan verkkotilaisuudessa maanantaina 6.3.
Ala-Malmilla Malmin keskustan ja Malminkentän väliselle alueelle Sepänmäkeen tehdään asemakaavan muutosta. Nykyisellään siellä on kaksikerroksisia kerrostaloja, rivitalokortteli Väärämäentiellä sekä Sepänmäenpuisto. Kaavassa tutkitaan nykyisten rakennusten purkamista. Uudistuksen myötä alueella voisi asua tulevaisuudessa 1 500–1 750 asukasta. Kaupungin tavoitteena on monipuolinen ja laadukas asuntorakentaminen, jossa talotyypit ja talojen hallintamuodot vaihtelevat. Alueelle tavoitellaan kylämäistä tunnelmaa.Pihojen ja lähiympäristön viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuutta pyritään vahvistamaan hyödyntämällä kallioita ja puustoa. Pihat on tarkoitus suunnitella väljiksi. Rakennusten ja pihojen suunnittelussa hyödynnetään rinteisen maaston tasoeroja sekä maisemia ja näkymiä. Varaus päiväkodin tontille sijoitetaan turvalliselle ja rauhalliselle alueelle ja sen piha hyvään ilmansuuntaan.
Katualueilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, mikä saattaa edellyttää nykyisten katualueiden vähäistä leventämistä.
Pysäköinti sovitetaan alueelle ympäristöä ja tilaa säästävillä ratkaisuilla. Katuja vasten sijoittuva rakentaminen mahdollistaa suojaisia ja rauhallisia pihatiloja ja kylämäisiä katutiloja vaihtelevine näkymineen. Sepänmäenpuiston reunalla kulkeva Gasgridin kaasuputki asettaa rakentamiselle reunaehtoja, joita selvitetään suunnittelun edetessä. Rakentamis- ja piharatkaisuihin vaikuttaa myös Kehä I:ltä kantautuvan liikenteen melu.
Sepänmäenpuistossa sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitelaitteita sekä arvokkaita metsäkohteita. Alueelta löytyy myös liito-oravan ydinalueita. Nykyistä Sepänmäenpuistoa on tarkoitus kehittää siten, että sen linnoiterakentamiseen, metsäluontoon ja eläimistöön liittyvät arvot säilyvät. Kaupungin mukaan puistoalueella on syytä kehittää ulkoilureittejä asukasmäärän lisääntyessä, mutta samalla mahdollistaa arvoalueiden säilyminen ohjaamalla ihmisten kulkua reiteillä. Myös nykyisellä Sepänmäen korttelialueella tutkitaan pienimuotoisten lähiliikuntaan ja virkistykseen liittyvien toimintojen sijoittamista.
Hankkeen lähtökohtia ja kaavoittamisen etenemistä esitellään verkkoasukastilaisuudessa maanantaina 6.3. kello 17.00–17.45. Linkki löytyy sivulta hel.fi/asukastilaisuudet. Suunnittelutilannetta esitellään myöhemmin keväällä Uutta Koillis-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa toukokuussa. Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville alkuvuodesta 2024.
TL
Edellinen artikkeliKohti kevättä
Seuraava artikkeliPohjoisbaana rakennetaan osissa