Pukinmäessä kaavamuutoksia

Kaupungin luonnoskuva siitä, miltä Pukinmäen keskusta voisi tulevaisuudessa näyttää.

Pukinmäen ja Savelan alueelle sekä Longinojan varteen ollaan laatimassa täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteita. Kerrostaloja on suunnitteilla erityisesti Eskolantien ja Säterintien varteen.

Pukinmäessä uudistamisen lähtökohta on kaupunkirakenteen tiivistäminen Pukinmäen asemanseudulla yleiskaavan ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Tiivistämisen lisäksi suunnitelmassa osoitetaan myös asuinalueen laajenemisen mahdollisuudet.

Pukinmäen eri osa-alueita kerrotaan kehitettävän niiden ominaispiirteet huomioiden. Uudistuvan Pukinmäen ydin on juna-aseman ympärillä oleva, yhä tiivistyvä lähikeskusta. Sen jatkeena ovat kerrostalokorttelit, joita kehitetään toiminnoiltaan monipuolisina. Täydennysrakentaminen painottuu jatkossa Pukinmäenkaaren varteen. Asumisen osalta varmistetaan asuntojakauman monipuolisuus.

Pukinmäen kehittämisessä luvataan huomioida alueen jäljellä oleva kulttuuriperintö ja tunnistetut ominaispiirteet, kuten runsaat ulkoilu- ja virkistysalueet, pitkä rantaviiva ja pientaloalueiden vehreys.

Longinojan ja Vantaanjoen uomia vaalitaan ja niiden vedenlaatu pyritään turvaamaan viheralueiden kasvavan virkistyskäytön rinnalla.

Liikkumisessa keskeistä on Kehä I:n ja junaradan estevaikutusten vähentäminen sekä uusien korttelialueiden kytkeminen alueen nykyiseen katuverkkoon. Toisiinsa kytkeytyviä aukioita ja puistoja halutaan kehittää entistä monipuolisemmiksi. Reittiverkostossa kehitetään kävelyn ja pyöräilyn reittejä.

Eskolantien ja Säterintien varteen ollaan suunnittelemassa asuinkerrostaloja. Samalla selvitetään liike- ja palvelutilojen sijoittumista rakennusten alimpiin kerroksiin. Suunnitelmissa uudet rakennukset sijoittuisivat nykyisten toimitilarakennusten kohdille aseman äärelle ja olemassa olevan asunto-osakeyhtiön piha-alueelle.

Suunnitteluperiaatteet toimivat tulevien asemakaavahankkeiden ja alueen muun kehittämisen tukena. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää suunnitteluperiaatteista keväällä 2022.

Sen jälkeen suunnitteluperiaatteet ohjaavat kaupungin sisäisenä ohjeena alueen asemakaavoitusta, liikenne- ja katusuunnittelua, aukio- ja puistosuunnittelua, asemakaavoista poikkeamisia sekä muuta alueen kehittämistä. Yksityisiä tontteja ryhdytään kehittämään ensisijaisesti vasta tontinomistajan aloitteesta. 

Asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä20.12. kaupungin verkkosivuilla, samaan päivämäärään asti voi suunnitteluperiaatteita myös kommentoida Kerrokantasi-palvelussa. Pukinmäen suunnitteluperiaatteita esitellään keskustelutilaisuudessa verkossa keskiviikkona 8.12. klo 17–18.30. Samassa tilaisuudessa esitellään myös Eskolantien ja Säterintien varren asemakaavamuutoksia. Kokous jatkuu samalla liittymislinkillä Puistolan aseman lähialueiden suunnitteluun liittyvällä esittely- ja keskustelutilaisuudella klo 18.30−19.30.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKäpylästä Koillisen läpi Vantaalle
Seuraava artikkeliPihlajamäen kirkosta luovutaan, Jakomäen kirkko puretaan