Lähikeskusajattelu hyvää, rantapuiston rakentaminen ei

Toteutuessaan yleiskaavoitus voisi tarkoittaa rakentamista matonpesupaikan viereen sekä esimerkiksi Närepuistoon ja Sinimetsään. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Yleiskaavasta kaupungille lausunnon jättänyt Pukinmäki-seura pitää myönteisenä, että Pukinmäki on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu lähikeskusalueeksi ja otettu maankäytön kehittämisen painopistealueeksi. Siihen liittyy myös huolia, jotka seura toivoo kaavoittajien ottavan huomioon.

Pukinmäellä on yleiskaavan asettamien suuntaviivojen vuoksi hyvät edellytykset kasvaa vireänä ja omaleimaisena keskuksena, katsoo seura ja korostaa, että tulevien vuosien kehittämis-, asemakaavoitus- ja rakentamistoimissa turvataan alueen monipuolisuus ja lähipalvelut.
– Rakennettavien alueiden ja viheralueiden tulee olla tasapainossa ja vuorovaikutuksessa myös lähikeskuksen tiivistyvässä ympäristössä ja kulttuurimaisemassa.

Seura kritisoi hieman yleiskaavakarttaa, jonka ilmiasu vaikeuttaa osin tulkintaa. Kartta muodostuu 100×100 metrin pikseliruuduista. Suunnittelumääräyksen mukaan vierekkäisiä ruutuja voi suunnitella huomioimalla molempien pääkäyttötarkoituksen. Seuran mielestä on hyvä, että tilanne antaa tuleville suunnittelijoille vaihtoehtoja ja joustoa, mutta asia herättää myös huolta.
– Pidämme aikaisempaa käytäntöä ilmiselvästi parempana, havainnollisempana ja vähemmille tulkinnoille alttiina, ilmoittaa Pukinmäki-seura.

Huoli nousee erityisesti Pukinmäen rantapuistosta. Pukinmäenkaaren itäpuolen rakentamattomat alueet on osoitettu asuntoalueiksi. Seura pitää niiden rakentamista Jokipellontien pohjoispuolella lähtökohtaisesti erittäin ongelmallisena, suorastaan vahingollisena, sillä rakentaminen uhkaisi alueiden ympäristöllisiä ja maisemakuvallisia erityisarvoja Vantaanjoen maisema-alueen ja Helsinki-puiston reunalla.
– Jokilaaksossa erityisen ilmeen antavat, harjanteiden perinteikkäät, ikimuistoiset hahmometsät uhkaavat kadota rakentamisen myötä. Rakentamisen liittyisi myös haasteita liikennejärjestelyille. Liikenteen tulee tukeutua Pukinmäenkaareen, ei sen itäpuolen kapeille lähiökaduille.

Pukinmäenkaari on kaavaehdotuksessa osoitettu pääkaduksi. Sen mahdollinen kehittäminen asettaisi huomattavia erityishaasteita jo nykyiselle asuntokannalle, meluntorjunnalle, liikenneturvallisuudelle ja maisemakuvalle.
– Pukinmäenkaaren mahdollisen asuinrakentamisen ruutujen käyttötarkoitustulkintaa ei tule ulottaa kaaren länsipuolen virkistys- ja viheralueruuduille. Kapea puistokaistale ei kestä kaventamista, lausuu seura.
Seuran mukaan Pukinmäenkaarta tulee pitää rantapuiston kohdalla selkeänä kahden erilaisen, mutta toisiaan tukevan maankäyttömuodon rajana.
Helsinki-puistoon kuuluvaa Pukinmäen rantapuistoa tulee edelleen kehittää ja monipuolistaa virkistys- ja vapaa-ajan alueena. Seura ei maisemallisista ja virkistyssyistä voi puoltaa rantapuiston pohjoisosaan esitettyä uutta asuntovaltaista aluetta eikä nykyisen ravintola- ja huoltamoalueen merkittävää laajentamista rantapuistoon Kehä I:n tuntumassa.

Pikaraitiotie on linjattu kaavaluonnoksessa Pukinmäen pohjoispuolitse Malmilta Vantaanjoen yli Tuomarinkylään. Seura pitää joukkoliikenteen poikittaisyhteyksien kehittämistä hyvin tärkeänä ja nykyiseen Pukinmäenkaareen tukeutuvaa raidelinjausta jollakin tavalla ymmärrettävänä.
– Kuitenkin toinen, esillä ollut linjaus voisi myös olla mahdollinen ja vähemmän olemassa oleviin rakenteisiin niin Pukinmäessä kuin Tuomarinkylän alueella vaikuttava.
Pukinmäki-seura on aiemmin ideoinut Vantaanjoen ylittävää kevyen liikenteen siltaa, ”Pukin loikkaa” kohtaan, jossa pikaraitiotien olisi määrä ylittää joki.
– Uuden sillan suunnittelussa, mikäli siihen kuitenkin päädytään, tulee turvata myös kevyen liikenteen ylitystarpeet. Kevyen liikenteen siltä olisi joka tapauksessa paikassa hyödyksi.

Kaavakartalla on Pukinmäen halki piirretty yleispiirteinen viheryhteystarve.
– On hyvä, että kaavassa on otettu huomioon alueen metsäkumpareiden ja lähipuistojen muodostama yhteys länteen Vantaanjokilaaksoon, Helsinki-puistoon, seura kirjoittaa lausunnossaan.
Etelässä on yhteys jouduttu kääntämään ratalinjaa myötäillen Pukinmäen kartanolta länteen. Suora yhteys radan eteläpuolelle muun muassa Långinojan suuntaan ei toteudu. Ratapenger on todellinen este ja yhteyden jatkuvuuden kannalta on jokivarren yhteys radan ali erityisen tärkeä ja kehitettävä kohde.

Kaavaehdotuksen puutteena seura pitää sitä, että palveluiltaan monipuolinen ja laajaa käyttäjäkuntaa palveleva Pukinmäen urheilupuisto jää luonnoksessa irralliseksi viheralueeksi ilman viheryhteyksiä.
– Yleiskaavaluonnos on lähestymis- ja esittämistavaltaan aiemmasta yleiskaavasta poikkeava. Näin esitettynä yleiskaava jättää aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia asemakaavoituksessa ja muussa kaupungin yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytössä toteuttajien ratkaistavaksi. Emme pidä sitä onnistuneena.

Pukinmäki-seura kertoo seuraavansa mielenkiinnolla yleiskaavaehdotuksen laadintaa ja erityisesti sitä millaisena kaavan tulkinta ja toteuttaminen aikanaan tulee näkymään Pukinmäellä ja pukinmäkeläisille.
Seura on tyytyväinen sekä yleiskaavan luonnoksen laajaan tausta-aineistoon että valmisteluun, joka on seuran mukaan ollut avointa ja laajalti osallistavaa. Seura pitää tärkeänä rakentavan ja avoimen vuoropuhelun jatkumista kaupunkisuunnittelijoiden ja kaupunginosia edustavien yhdistysten välillä.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliYmpäristökeskus patistaa HKR:ää kastelemaan epäterveelliset kadut
Seuraava artikkeliKahden mitalin OVO Cup