Sisarukset pääsevät samaan kouluun ja koulua ei tarvitse vaihtaa

Siltamäen ala-asteen koulurakennus tullaan purkamaan isomman uudisrakennuksen alta. Kuva Teija Loponen
Siltamäki-Suutarilan koulupiirit muuttuvat tulevien kahden yhtenäisen peruskoulun myötä. Vanhempien huoli sisarusten joutumisesta eri kouluihin on kuultu, samoin toive siitä, ettei jo aloitettua koulua tarvitse vaihtaa koulupiirijaon vaihdoksen astuessa voimaan.
Koska nykyisen Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun oppilaaksiottoalueella asuu enemmän peruskouluikäisiä kuin mitä tulevaan yhtenäiseen peruskouluun mahtuu ja vastaavasti Siltamäen ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueella asuu vähemmän oppilaita suhteessa uuden yhtenäisen peruskoulun kokoon, on koulujen oppilaaksiottoalueita katsottu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 3.5.2022 yhdistää Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen. Lisäksi 10.5.2022 päätettiin, että Siltamäen ala-asteen koulu laajenee yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2027 alkaen. Tulevassa Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulun muodostamassa yhtenäisessä peruskoulussa on tilat 700 oppilaalle. Siltamäen ala-asteen koulun tontille osoitteeseen Siltakyläntie 9 on suunnitteilla tilat Siltamäen uudelle noin 600 oppilaan yhtenäiselle peruskoululle.
Ehdotetusta koulupiirijakomuutoksesta pyydettiin lausuntoja ja alkuperäistä ehdotusta muutettiin asukkailta ja johtokunnalta saadun palautteen perusteella. Siltamäen ala-asteen koulun johtokunta piti esitettyjä rajoja molempien koulujen osalta hyvinä ja kohtuullisen tasapuolisina, mutta kiinnitti huomiota ehdotuksessa olevaan pohjoisen rajaan, jota se piti keinotekoisena. Rajaa muutettiin lausunnon perusteella. Kaikki johtokunnat painottivat sisarusten mahdollisuutta käydä samaa koulua. Johtokunnat olivat lausuntoa antaessaan kuulleet koulunsa oppilaita.
Saadun asukaspalautteen perusteella ehdotetaan oppilaaksiottoalueen muutokseen siirtymäaikaa seuraavasti:
– Lukuvuonna 2023-24 Siltamäen ja Suutarilan ala-asteen kouluissa tai Suutarinkylän peruskoulussa opiskelevilla on oikeus käydä koulunsa loppuun kyseisissä kouluissa. Siltamäen ala-asteen koulun uudella oppilaaksiottoalueella asuva oppilas voi halutessaan siirtyä Siltamäen ala-asteen kouluun lukuvuoden 2024 – 2025 alusta. -Lukuvuodesta 2024-25 alkaen kaikki 1. vuosiluokan aloittavat menevät uusien oppilaaksiottoalueiden rajojen mukaisiin kouluihin. Jos 1. vuosiluokan aloittavalla on sisarus Suutarilan ala-asteen koulussa tai Suutarinkylän peruskoulussa syksyllä 2024, voi huoltaja valita myös tämän koulun lähikouluksi. – Ensimmäisellä luokalla lukuvuosina 2025-26, 2026-27 tai 2027-28 koulunsa aloittavat lapset, joilla on sisarus Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistyneessä peruskoulussa vuosiluokilla 1-8, huoltaja voi valita myös tämän koulun lapsen lähikouluksi.
Nyt hyväksyntään menevässä ehdotuksessa Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistymisen jälkeen yhtenäisen peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2025 alkaen ovat samat kuin Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2024 alkaen. Siltamäen ala-asteen koulun johtokunta ehdotti lisäksi Immolan alueen liittämistä Siltamäen tulevan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Ehdotus otetaan käsittelyyn tarkasteltaessa Pukinmäenkaaren peruskoulun rakennushankkeen valmistelua, Malmin alueen oppilasmäärän kehittymistä sekä näihin liittyviä mahdollisia oppilaaksiottomuutoksia.
Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun muodostama kokonaisuus on Suutarilan alueen lasten lähikoulu ja Siltamäen uusi yhtenäinen peruskoulu on Siltamäen alueella asuvien lasten lähikoulu. Töyrynummen alueen lapsista osa menee jatkossa Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun muodostamaan yhtenäiseen peruskouluun ja osa Siltamäen uuteen yhtenäiseen peruskouluun. Molemmissa kouluissa on yhtenäisen peruskoulun vuosiluokat 1–9 ja tilat esiopetukselle rakennushankkeiden valmistuttua.
Siltamäkeen rakennettavassa uudessa yhtenäisessä peruskoulussa opetusta tarjotaan siten, että koulu kasvaa lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan. Ennen kuin koulussa on kaikki yhtenäisen peruskoulun vuosiluokat 1–9, oppilas voi vaihtaa koulua, mikäli lapsi halutaan osoitteen mukaiseen lähikouluun. Oppilailla on kuitenkin oikeus jatkaa opiskelua Suutarilan alueen koulussa. Ennen varsinaisen koulurakennuksen valmistumista Siltamäen uusi yhtenäinen peruskoulu toimii väistötiloissa osoitteessa Vaskiniitynkuja 5. Siltamäessä asuvilla lapsilla koulumatka on väistötiloissa oloajan hieman pidempi.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliBiojätteen keräys pakolliseksi
Seuraava artikkeliAnni Hiekkala haluaa tuottaa kulttuurikokemuksia aivan kaikille