Malmin lentokentän alueella siirretään maakaasuputkea

Malmin lentokentän alueella valmistellaan maakaasuputken siirtoa. Samalla sinne rakennetaan uusia ajoyhteyksiä. Kuva Teija Loponen

Malmin lentokentän alueella aloitettiin maakaasun runkoputken siirtoon liittyvät rakentamistyöt heinä-elokuun vaihteessa. Putken siirrolla on myöhemmin vaikutuksia alueen suositun kenttäaluetta kiertävän ulkoilureitin käyttäjille, sillä nykyinen reitti katkeaa osittain siirtotöiden aikana.

Malmin kentän alueella kulkee maakaasun runkoputki, jonka linjausta siirretään suunnitellun asuinrakentamisen vuoksi. Maakaasuputki siirretään pois suunniteltujen katujen ja korttelialueiden kohdilta, jotta uudet Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asuinalueet on mahdollista rakentaa. Putkella täytyy olla maakaasuasetuksen edellyttämä riittävä suojaetäisyys rakennuksiin. Käytännössä putken siirto tarkoittaa kokonaan uuden putken rakentamista uuteen paikkaan.

Putken linjaus siirretään suunnitellulle puistoalueelle pyöreän terminaalirakennuksen ja hangaarin pohjoispuolelle. Nykyinen linjaus kulkee Puistolantien ja Tullivuorenraitin välisellä reitillä. Uudet asemakaavat eivät ole vielä lainvoimaisia, mutta kaupungin mukaan maakaasuputken siirtoon liittyvät työt voidaan aloittaa, koska johtosiirtoja on mahdollista tehdä ilman asemakaavallista ohjausta.

ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan putkisiirto ei aiheuta haitallisia vaikutuksia alueen kulttuurihistoriallisille arvoille, koska alue maisemoidaan nykyisen kaltaiseksi rakennustöiden päätyttyä. Tämän perusteella rakennustyöt voidaan aloittaa alueella olevasta vaarantamiskiellosta huolimatta.

Urakan ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan kaasuputken siirtoa uuteen paikkaan. Aluksi tehdään uuden maakaasuputken edellyttämät pohjanvahvistustyöt vajaalla kahden kilometrin matkalla. Samalla kunnostetaan pilaantunutta maaperää, rakennetaan ajoyhteys Suurmetsäntien ja Malminkentän välille sekä tehdään maisemallisia töitä, kuten vieraslajien torjuntaa.

Työmaan käyttöön varataan osa Malminkentästä, mutta kenttäalueelle pääsee töistä huolimatta. Työt eivät aiheuta muutoksia joukkoliikenteen reitteihin. Töitä tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin kello 7–17 välisenä aikana, ja töistä aiheutuu melua. Urakoitsija tiedottaa erityisen meluavista töistä, kuten stabiloinneista ja pienimuotoisista louhinnoista, meluluvan mukaisesti. Tavoitteena on, että esirakennustyöt valmistuvat keväällä 2023. Urakoitsijana toimii YIT.

Uuden maakaasuputken rakentaminen alkaa vuonna 2023 erillisenä urakkana, kun putken siirtoon liittyvät valmistelevat työt on tehty. Vanha putki on käytössä siihen saakka, kunnes uusi putki on asennettu. Putken siirrolla on myöhemmin vaikutuksia alueen suositun kenttäaluetta kiertävän ulkoilureitin käyttäjille, sillä nykyinen reitti katkeaa osittain siirtotöiden aikana. Tavoitteena on järjestää muita korvaavia ulkoilureittejä Malminkentän alueella myös töiden aikana. Putkisiirron lopuksi alue maisemoidaan entiselleen. Varsinainen putkilinja jää töiden valmistuttua puuttomaksi vyöhykkeeksi. Tavoitteena on, että uusi putki voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 2023.

Teija Loponen