Ruovikot kuntoon Vanhankaupunginlahdella

Vanhankaupunginlahdella tullaan niittämään järviruokoa sekä kesällä, että talvella lintuvesien parantamiseksi. Kuva Teija Loponen

Ruovikosta lentoon -Helmi-hanke pyrkii parantamaan lintuvesien ja rantojen elinympäristöjen tilaa. Monet ennen yleiset lintulajit, kuten haapana, punasotka ja suokukko ovat nykyisin uhanalaisia. Yksi keskeinen syy tähän on tärkeiden lintuvesien liiallinen rehevöityminen ja sen aiheuttama umpeenkasvu.

Ruovikosta lentoon -hankkeessa tehdään käytännön hoitotoimia, jotka edesauttavat linnustoa ja muuta luonnon monimuotoisuutta. Samalla saadaan tietoa järviruo’on talvileikkuusta ja ruokomassan hyödyntämisestä sekä kehitetään eri toimijoiden yhteistyötä. 

Avovesialueiden ja rantaniittyjen umpeutuessa kasvillisuuden rakenne muuttuu, eikä avoimuutta tarvitsevilla lajeilla ole enää tarjolla sopivia elinympäristöjä. Niitä pyritään nyt luomaan raivauksella.

Ruovikosta lentoon -hankkeessa tärkeitä lintuvesiä hoidetaan perinteisten järviruo’on kesäniittojen ohella talviaikaisilla niitoilla. Talvileikattu järviruoko on hyvälaatuista ja se sopii hyödynnettäväksi eri tarkoituksiin. Hankkeessa saadaan arvokasta tietoa talvileikkuiden onnistumisesta ja ruokomassan hyödyntämisen käyttökohteista. Järviruokoa tullaan testaamaan lintujen pesimälauttojen rakentamismateriaalina sekä kateaineena vieraskasvilajien torjunnassa.

Niittojen lisäksi kunnostetaan kosteikko- ja rantaluontoa. 

Helsingissä kunnostettavat kohteet ovat Vanhankaupunginlahden ja Östersundomin lintuvedet. Molemmilla alueilla toteutetaan järviruo’on niittoja sekä talvi- että kesäaikaan, ja niille sijoitetaan myös hankkeen työpajoissa rakennettavia pesimälauttoja.

Linnuston ohella hoitotoimet hyödyttävät myös monien uhanalaisten kasvien ja hyönteisten elinmahdollisuuksia. 

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLinjamuutoksia elokuussa
Seuraava artikkeliTuhkapussi ja arkkualba ekologisia ratkaisuja