Pysäköintialue vaihtuu asunnoiksi

Täydennysrakennetun tontin viistonäkymä etelästä. LUOarkkitehdit.

Rapakivenkujalle kaksi uutta kerrostaloa

Nähtävillä oleva asemakaavan muutos koskee suurikokoista asuinkäyttöön kaavoitettua tonttia Pihlajamäessä osoitteessa Rapakivenkuja 2. Tontille on tulossa kaksi uutta kerrostaloa, jotka sijoittuvat  pääosin nykyiselle pysäköintialueelle.

Rapakivenkuja 2 hankkeessa on sovellettu nykyrakentamisen
tavoitteita, kuten puurakentamista, viher- ja maisemarakentamista sekä otettu huomioon esteettömyys. Uutta asuntokerrosalaa on tiedossa 2 980 k-m2 ja asukasmäärän lisäys on arviolta 75 henkeä.
Helsingin kaupunki omistaa maan, mutta kaavaratkaisu on tehty tontin vuokranneen yhtiön hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun si-
sältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisussa nykyiselle kerrostalotontille on sijoitettu kaksi uutta kerrostaloa. Uusille kerrostaloille muodostetaan omat tontit, mutta  niin, että pihatoiminnot, pysäköinti sekä yhteis- ja aputilat voidaan järjestää tonteilla yhteisin järjestelyin.

Kaavassa määrätään, että julkisivumateriaalin tulee olla valkoinen ja sileä ja rakennusten julkisivujen tulee olla jäsenneltyjä vaakasuuntaisin aihein siten, että ne muodostavat yhteensopivan kokonaisuuden nauhajulkisivuisten lamellitalojen kanssa. Autosuojien katot tulee ensisijaisesti rakentaa viherkattoina.

Rakennuksissa saa olla neljä asuinkerrosta ja toiseen rakennuksista saadaan rakentaa myös vanhojen rakennusten maanpäällistä kellaria vastaavaa tilaa. Rakennusten korkeudet on sovitettu porrastuviksi Rapakivenkujan vastakkaisella puolella olevien rakennusten korkeuden mukaisesti. Päädyn enimmäisleveys saa olla 12 m.
Rakennusten tulee olla puurakenteisia ja myös julkisivuverhouk-
sen tulee olla pääosin puumateriaalia, toisin kuin nyt tontilla olevat suojellut rakennukset.  Parvekkeet tulee rakentaa yhtenäistä julkisivupintaa muodostavina ja ne tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä ja yöllä.

Suunnitelmassa leikki- ja oleskelualue, joka nykytilanteessa on tontin pohjoisosassa lähimpänä Kehä I:ä, on siirretty keskemmälle tonttia uudisrakennuksen ja pihan muokkauksen muodostaman meluvarjon suojaan.

  • Suunnitelma on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 13.1.-11.2. Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kaupungin kirjaamoon 11.2. mennessä.
  • Kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta keväällä 2022.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliTapanilassa mitataan ilmanlaatua
Seuraava artikkeliPuistolassa katsastettiin kaavailtuja kerrostalotontteja