Pyöräilybaana, pysäköintiruutuja, paikat ruokarekoille

Katariina_Saksilaisen_katu_ja_Pornaistenniemi-7
Pornaistenniemen puistoa ja virkistysalueelle johtavia reittejä tullaan uudistamaan. Katariina Saksilaisen kadulle sijoittuva pyöräbaana näkyy kuvassa punaisena. Havainnekuva Ramboll

Viikissä Vanhankaupunginlahden virkistysalue tulee uudistumaan monessa suhteessa. Puistoaluetta kunnostetaan, pyöräilijöille rakennetaan baana ja ruokarekoille sekä pysäköinnille selkeät paikat. Samalla Katariina Saksilaisen kadun loppupää rakennetaan kuntoon ja asvaltoidaan.

Pornaistenniemen puiston pinta-ala on suunnittelualueen osalta lähes 13 000 m2. Katariina Saksilaisen katu jakaa sen kahteen
likimain yhtä suureen osaan.

Nyt suunnittelussa oleva alue on osa Vantaanjoen suun merkittävää virkistysaluevyöhykettä. Pornaistenniemi rajautuu lännessä Vanhankaupunginlahden suvantoon ja etelässä
Matinsiltaan sekä osin Viikki-Vanhankaupunginlahden Natura 2000- ja luonnonsuojelualueisiin. Puiston itäreuna rajautuu Katariina Saksilainen katuun sekä koirapuistoon ja pohjoisosastaan kaavoittamattomiin niittyalueisiin. Puiston länsireunaan rajoittuu asuinkerrostaloalueita. Puiston luoteisreunaa pitkin kulkee tärkeä kävely- ja pyöräilyreitti, joka jatkuu Matinsillalta kohti Viikkiä.
Suunnittelualueelle sijoittuu liito-oravien ydinalue ja veneluiska.

Työn alla olevan puisto- ja katuhankkeen tavoitteena on nykyisen puistoalueen kunnostus, pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantaminen ja sujuvat yhteydet. Tavoitteena on myös selkeyttää alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä nykyistä rajatummalle alueelle.

Uusilla kulkuyhteyksillä parannetaan Pornaistenniemen virkistysarvoa siten, että alueen merkittävät luontoarvot säilyvät ja Vanhankaupunginselän kierros kokonaisuudessaan vahvistuu yhtenäisesti hahmottuvana virkistysreittinä. Toiminnot ja pysäköinti on sijoitettu niin, että liito-oravan ydinalueelle sijoittuvat leppäsaarekkeet säilyvät.
Puistosuunnitelmassa on esitetty asfaltoitavina suunnittelualueen läpi ranta-alueella kulkeva jalankulun reitti, joka liittyy nykyiseen raittiin sekä baana puiston pohjoisella osalla.


Baana jatkuu Katariina Saksilaisen kadulle sijoittuvalla pyöräkadulla. Puistoon täydennetään uusia kivituhkapintaisia puistoraitteja. Ruokarekoille varattujen pysäköintipaikkojen edustalle tulee kivituhkapintainen käytävä. Ruokarekkojen pysäköinnin läheisyyteen on esitetty piknik-ryhmiä ja useita penkkejä. Myös jalankulun pääreitin varteen on esitetty lisää penkkejä. Alueelle valmistui loppukesästä Helsinki-huussi.
Puistoa täydennetään monilajisilla istutettavilla puilla ja loivilla maastonmuotoiluilla. Niittyalueille istutetaan sipulikasveja.
Puiston ranta-alueelle sijoittuvat nykyiset penkit sekä taideteos kunnostetaan ja rannan puoleisen käytävän kulunut reuna kunnostetaan.

Katariina Saksilaisen katu on asuinalueen tonttikatu, jota jatketaan Viikinrannan asuinalueen reunalta lähes Matinsillalle asti. Uusi katuosuus sijoittuu Pornaistenniemen puistoalueen ja asemakaavoittamattoman peltoalueen väliin.

Katariina Saksilaisen kadun rakentaminen valmiiksi mahdollistaa pysäköinnin jäsentelyn, ruokarekkojen toimintaedellytysten kohentamisen sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen reittien selkeyttämisen, sujuvuuden varmistamisen ja parantaa samalla liikenneturvallisuutta vilkkaalla virkistysalueella.
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueelle tulevat Pornaistenniemen sekä Vanhankaupunginlahden ympäristön virkistyskäyttäjät sekä alueen läpi kulkeva jalankulku- ja pyöräliikenne.


Katualueelle rakennetaan 66 pysäköintipaikkaa sekä ruokarekkoja varten kahdeksan paikkaa. Pyöräliikenteen pääyhteys, baana, kulkee ajoradalla suunnittelualueella muodostaen pyöräkadun.

Pyöräliikenne erotellaan jalankulkijoista, joiden reitit sijoitetaan viereiselle Pornaistenniemen puistoalueelle. Kadun eteläpäähän rakennetaan kääntöpaikka.
Uusi katuosuus liittyy pohjoisessa nykyiseen Katariina Saksilaisen kadun rakennettuun osuuteen. Pyörä- ja jalankulkuyhteydet jatkuvat pohjoisen suuntaan Pornaistenniemen puistoalueelle ja edelleen Viikinojan varren virkistysreitistölle.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKurpitsoita ja olutta Perhossa
Seuraava artikkeliPuistolan taidenäyttely toistamiseen verkossa