Vantaan Energian hanke herättää huolta Puistolassa

Vanha Porvoontie
Vanhalle Porvoontielle ei haluta lisäkuormitusta kivimurskaa kuljettavista kuorma-autoista. Kuva Teija Loponen

Vantaan Energia järjesti Vantaalla YVA-tilaisuuden liittyen suunnitelmiin rakentaa lämmön kausivarasto Vantaan Kuusikonmäkeen. Hanke kiinnostaa myös Puistolassa asuvia, koska alue sijaitsee aivan naapurissa.

Puistolalaisia tai alueen yhdistyksiä ei hankkeesta juuri olla tiedotettu. Kuitenkin suunnitelmissa on esimerkiksi kiviaineksen poistaminen kuorma-autoilla, joita kulkisi arviolta noin 200–250 ajoneuvoa vuorokaudessa rakentamisen ajan kenties Puistolan ohi Vanhaa Porvoontietä pitkin.

Louhinnan kestoksi arvioidaan 3–3,5 vuotta. Louhinnan melu, pöly ja räjäytyksistä koituvat seuraukset mietityttävät nekin myös Puistolan puolella asuvia.

Puistola-Seura antoi asiasta kannanoton, jossa se nostaa esiin muun muassa seuraavat asiat:

-Kausivarasto louhitaan osittain luonnonsuojelualueen alle. Kyseinen alue on korvaamattoman tärkeä ulkoilu ja virkistysalue alueen asukkaille, ja alueen minkäänlaista muokkaamista emme tule hyväksymään. Seura kysyykin, kuinka Kehä III:n etelä-sekä pohjoispuolella olevien metsäalueiden koskemattomuus turvataan?

Puistola-Heikinlaakson alueella on paljon pientaloja, joissa on käytössä pora-ja muunlaisia vesikaivoja. Puistola-Seura vaatii, että suunnitelmissa on huolehdittava, ettei louhinnasta ole haittaa kaivovesiin, veden riittävyyteen eikä sen laatuun.

Puistolan alueella on yleistynyt myös maalämmön käyttö, johon liittyen kannanotossa todetaan, ettei hankkeesta saa aiheutua vaurioita maalämpöä käyttäville laitteille tai maalämpökaivoille. Kaivaukset eivät saa myöskään aiheuttaa muutoksia maaperän lämpötilaan. Seura myös kysyy, kuinka tullaan huolehtimaan siitä, että maalämpökaivoissa oleva vedenpinta säilyy nykyisellä tasolla? Ja kuinka pidetään huolta siitä, ettei lämmön kausivarasto vaikuta alueen maaperän lämpenemiseen tai kylmenemiseen?

Puistola-Seura kannattaa ajatusta siitä, että louhinnan yhteydessä Kehä III louhittaisiin kulkemaan tunnelissa suunnitellun lämpövaraston kohdalla.

Seura myös toteaa, että rakennusaikaista työmaa-aluetta saa sijoittaa paikkaan, jossa se häiritsee Puistola-Heikinlaakson asukkaita ja heidän liikkumistaan.

-Työmaa-aluetta ei saa myöskään sijoittaa alueemme muutoinkin vähäisiin luonto- ja virkistyskohteisiin. Työmaan siisteyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Heikinlaakson asukkaat kantavat huolta jo valmiiksi ruuhkaisen Vanhan Porvoontien lisäkuormittumisesta. Niinpä Puistola-Seura ei hyväksy louhintajätteen poiskuljettamista Vanhaa Porvoontietä pitkin etelän suuntaan Puistola-Heikinlaakson alueiden läpi.

Vapun alla jätetyn kannanoton lähettivät Puistola-Seuran puheenjohtaja Kari Koponen ja seuran ympäristöjaoksen puheenjohtaja Seppo Posti.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliEhdokkaat esittäytyvät 5.5.
Seuraava artikkeliTapanilan ala-asteen 1-2 A kotiseutukierroksella