Tringa ja Helsy tarkentaisivat Malmin ja Pukinmäen suunnitelmia

Longinoja
Tringa ja Helsy ottavat lausunnossaan kantaa muun muassa Longinojan varren puustoisuuteen. Kuva Teija Loponen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys sekä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat antaneet Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmaluonnoksesta yhteislausunnon.

Lausunnossa todetaan, että erityiskiitoksen ansaitsee Sepänmäen eteläisen metsäalueen siirtäminen kattavammin metsänhoidon ulkopuolelle.

Moitteita saa se, että vuorovaikutusraportissa ei ole kunnolla yksilöity tehtyjä muutoksia. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen edustajien aluesuunnitelman kommentointia varten tekemällä maastokäynnillä tutustuttiin Bockinpuiston, Karviaismäenpuiston, Kestikievarinpuiston, Longinojanpuiston sekä Sepänmäen etelämetsän nykyiseen tilaan.

Suunnitelmaluonnoksen toteamukseen, että ”suunnittelualueelle ei sijoitu inventoituja tärkeitä lintu – tai lepakkoalueita, matelija- ja sammakkokohteita, kääpäkohteita eikä lahokaviosammalen elinympäristöjä tai tukialueita, olisi vastineen mukaan ollut hyvä todeta, ettei kaupunki ole edes sellaisia tutkimuksia koskaan teettänyt.

-Esimerkiksi liito-oravan käyttämien metsien ja kulkuyhteyksien osalta on alkuvuodesta 2021 saatu merkittävää uutta tietoa Malmin kentän ympäristön liito-oravista, lausunnossa todetaan.

Longinojalla puuston ja pensaiden lisääminen puron varressa tulisi lisätä tavoitteisiin. Puronvarren virkistyskäytön kehittämisessä tulisi edetä korostetusti luonnonarvot edellä huomioiden myös tulevaisuuden niitty- ja metsäverkoston kehittämistarpeet. Vantaanjoen osalta elinympäristön tilaan ja ennallistamiseen liittyvät tavoitteet vaativat muokkaamista. Merkittävä osa joen varsista (Bockinpuisto, pääosa Pukinmäen rantapuistoa) on metsärantaisia tai muuten puustoisia. Silti tavoitteissa ylikorostetaan avoimia peltomaisemia.

– Erityisen arvokkaita ja koko ajan harvinaistuvia ovat puustoltaan luonnonmukaiset rantametsäalueet, joita onneksi edelleen löytyy myös suunnittelualueelta. Esitämme metsäisten joenrantojen vaalimisen lisäämistä tavoitteisiin.

Kannanotossa todetaan, että Kehä I:n pohjoispuolta Ruotumestarinpuistosta Kestikievarinpuiston eteläosan halki kulkeva yhtenäinen länsi-itäsuuntainenmetsäinen yhteys on jätetty osoittamatta nykyisenä metsäyhteytenä. Sen sijaan nykyisenä yhteytenä on osoitettu Longinojan varsi, jonka puustoisuudessa tulee vielä vuosikymmeniä olemaan vakavia puutteita. Lisäksi uusin tieto liito-oravien liikkumisesta antaa perusteet osoittaa merkittävänä metsäisenä yhteytenä myös lentokenttäalueen länsilaidan osin suunnittelualueeseen sisältyvä puustoinen reuna.

– Longinojan kohdalla kaupungin tulee päättää, kumpi on tärkeämpää, puronvarteen luontaisesti kuuluvan, purolle ja liito-oraville tärkeän puuston ja metsäisyyden lisääminen, vai avoimen kulttuurimaiseman säilyttäminen.

Kannanotossa esitetään useita muutosehdotuksia, joiden jälkeen suunnitelma toivotaan laitettavan vielä kerran nähtäville ennen päätösvaihetta.

Tärkeimmät lisäykset ovat Sepänmäen etelämetsä kokonaisuutena, Sepänmäenpuiston yhtenäinen metsäalue kokonaisuutena, Sinimetsä kokonaisuutena sekä Bockinpuiston luonnonmukaisemmat rantalehdot.

Kaupungin olisi vastineen antajien mukaan syytä varautua selvittämään vähintään suunnittelualueen metsien nykyiset METSO-arvot osana luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman laadintaa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMaahiset menettämässä Muonamiehen mökin
Seuraava artikkeliKirkkoherra Heikki Arikka siirtyy uusiin tehtäviin