Pikitehtaankortteleita tullaan tiivistämään

Pk Vilppula
Käytöstä poistettu päiväkoti Vilppulan tontti kuuluu nyt suunnitteilla olevaan asemakaavamuutosalueeseen. Kuva Teija Loponen

Ala-Malmilla sijaitsevalle Pikitehtaankorttelin alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista sekä nykyisten asuin- ja pienteollisuustonttien täydennysrakentamista ja kehittämistä. Asemakaavassa ratkaistaan myös alueen läpi kulkevan Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus sekä raitiotiepysäkin sijoitus.

Ormuspellossa sijaitseva Pikitehtaankortteleiksi nimetty asemakaavan muutosalue rajautuu idässä Longinojan puistoalueeseen ja etelässä Niinimäentiehen sekä Vilppulantiehen. Lännessä alue ulottuu Pekanpuistoon sisältäen Pekanpuiston länsipuolella olevan entisen päiväkodin tontin ja luoteessa Pekanraittiin. Pohjoisreunaltaan alue rajautuu Pikitehtaankatuun ja olemassa oleviin pienteollisuustontteihin.

Ormuspellon asemakaavan Pikitehtaankadun eteläpuolelle jo toteutuneet asuintontit on rajattu pois asemakaavan muutosalueesta.

Alueelle suunnitellaan uusia asuinkortteleita ja nykyisten asuintonttien täydennysrakentamista sekä pysäköintitaloja. Teerisuontien ympäristössä on kaupunkikuvallisesti jäsentymätöntä aluetta, jonka ilmettä hallitsevat autoliikenne, laajat pysäköintialueet sekä rakentamattomat tontit. Tavoitteena on uudella rakentamisella yhdistää ympäristön erityyppiset asuinkorttelit luontevasti toisiinsa niin, että kokonaisuudesta muodostuu laadukasta kaupunkiympäristöä.

Uusia asuinkortteleita suunnitellaan nykyisten pienteollisuustonttien itäpuolelle Longinojan puistoalueen viereen. Teerisuontien ja Pikitehtaankadun välissä olevat rakentamattomat tontit Ormuspellon asemakaavasta kaavoitetaan uudelleen. Samalla tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Teerisuontien etelä-ja länsipuolen nykyisiin asuinkortteleihin.

Pekanpuiston vieressä on entinen päiväkoti Vilppulan rakennus, jonka tontille tutkitaan uutta käyttöä. Alueen pysäköinti suunnitellaan toteutettavaksi pääosin keskitetysti pysäköintilaitoksiin.

Suunnittelualueeseen kuuluvien pienteollisuustonttien käyttö voi jatkua nykyisellään tai niille voidaan tutkia erilaisten palveluiden sijoittumista nykyistä laajemmin. Tonttien mahdollista muuttamista asuintonteiksi voidaan tarkastella toisistaan riippumatta ja niiden asemakaavoja muutetaan tarpeen mukaan.

Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus Vilppulantien ja Pikitehtaankadun välillä päätetään, samoin raitiotiepysäkin sijoittuminen. Tulevan raitiotiepysäkin ympärille suunnitellaan Pikitehtaankortteleiden keskeiset julkiset ulkotilat ja pysäkin ympäristöstä muodostetaan kaupunkirakenteen tiivistymä, jonka ympärille osoitetaan tilaa lähipalveluille.

Pikitehtaankorttelit muodostavat tulevaisuudessa kaupunkirakennetta yhdistävän alueen Malmin keskustan ja lentokenttäalueen välille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 8.2.–5.3. kaupungin verkkosivuilla. Mielipiteet suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tulee esittää viimeistään 5.3.

Alueen omistaa Helsingin kaupunki.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliVantaanjoen jää voi olla petollisen heikko
Seuraava artikkeliPäättäjien palsta: Mari Rantanen