Malmin lentokentällä tehdään tutkimuksia

Kiitoratojen välisillä niittyalueilla ja metsiköissä viihtyy monia harvinaisia lajeja, joita nyt kartoitetaan. Kuva Teija Loponen

Helsingin kaupunki tekee Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä tällä viikolla maaperätutkimuksia kuudessa eri pisteessä ja pitkin kesää tehdään luontoselvityksiä.

Kartan ympyrät kertovat, mistä maaperänäytteitä otettiin.
Karttakuva Helsingin kaupunki

Maaperätutkimuksia tehdään 8.−12.6. kello 7–17 välisenä aikana kaivinkoneella. Tutkimuksilla selvitetään alueen pintamaiden kierrätysmahdollisuudet. Kierrättämisellä säästetään neitseellisiä luonnonmaa-aineksia, vältetään kaivettavien maa-ainesten sijoittamista maankaatopaikalle sekä vähennetään maa-ainesten kuljetuksia ja niistä johtuvia hiilidioksidipäästöjä. Tutkimusten yhteydessä alueelta otetaan myös sulfidisavi- ja maaperänäytteitä, joiden avulla saadaan tietoa alueen rakentamista varten.

Viheralueiden suunnittelun yhtenä tärkeänä, kestävän kehityksen mukaisena lähtökohtana on nykyisen kasvillisuuden ja maaperän koostumuksen selvittäminen. Jos maa-ainesten ravinne- ja hivenainepitoisuudet sekä maan rakenne ovat sopivia, voidaan Malmin pintamaita hyödyntää tulevaisuudessa alueen puistorakentamisessa. Pintamaan siemenpankki tarjoaa mahdollisuuden muodostaa monimuotoisia kaupunkiniittyjä.

Malmin alueen maaperätutkimukset tukevat alueen esirakentamisen suunnittelua. Tutkimusten tilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) ja maastotyöt tekee Ramboll Finland Oy.

Kesäkaudella Malmin lentokentän alueen kenttä- ja lähialueilla tehdään luontoselvityksiä lahokaviosammaleen esiintymisestä, alueen kasvillisuudesta ja lepakoista. Selvitykset kohdistuvat lentotoiminnan vuokra-alueen ulkopuolelle. Selvitykset valmistuvat aikaisintaan loppuvuodesta.

Lahokaviosammalselvityksen tavoitteena on selvittää mahdolliset lahokaviosammaleen esiintymispaikat vireillä olevien Lentoasemankortteleiden ja Energiakortteleiden asemakaava-alueilta.

Kasvillisuusselvityksen tavoitteena on kartoittaa Malmin kentän ja sen lähiympäristön kasvillisuus nykytilan dokumentoimiseksi sekä asemakaavatyön ja muun alueen kehittämisen lähtöaineistoksi.

Aikaisempina vuosina laadittuja lepakkoselvityksiä jatketaan tänä vuonna. Lepakkoselvityksen tavoitteena on selvittää lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä ruokailualueet. Selvitykset tehdään aikaisemman selvityksen osa-alueilla, joissa lepakoita on havaittu, sekä alueilla, joissa asemakaavoitus on ajankohtaista.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin tornista 36 – Vaatimatonta vuorovaikutusta
Seuraava artikkeliJuhlitaan stadia