Joukko Siltamäen vanhempia valitti apulaisoikeuskanslerille

Sillanpirtti
Joukko Siltamäessä asuvia vanhempia on vaatinut kaupunginhallitusta kumoamaan Siltakyläntien tonttia koskevan päätöksen ja palauttamaan sen valmisteluun. Kiistaa käsitellään nyt oikeuskanslerinvirastossa. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt Helsingin kaupungilta selvitystä oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kantelun johdosta. Siltamäkeläisvanhempien tekemä kantelu koskee Helsingin kaupunginhallituksen päätöstä varata Siltakyläntien varrelta hoitokoti Sillanpirtin tontti uuden asumisyksikön ja vuokrakohteen suunnitteluun.

Tontin varaajat ovat Suoja-Pirtti ry ja sen kumppaniksi ryhtynyt Y-Säätiö. Kaupunginhallitus varasi tontin toisen puoliskon 31 päihdetaustaisen asumisyksikön suunnitteluun ja toisen puolen valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnitteluun. Y-Säätiön suunnittelemasta vuokrakohteesta varattiin samalla kymmenen huoneistoa päihdetaustaisten kodeiksi. Jotta kumppanuushanke voi toteutua, pitää tontille tehdä kaavamuutos.

Vanhemmat yrittivät saada päättäjiä muuttamaan suunnitelmia, mutta viime huhtikuussa tehtyyn kaupunginhallituksen päätökseen lisättiin äänestyksen jälkeen vain teksti, että asumisyksikköä suunniteltaessa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön välittömässä läheisyydessä, lähiympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin ja tuetaan päihteettömyyteen.

Kantelun tehneet vanhemmat ovat vaatineet kaupunginhallitusta hylkäämään tehdyn esityksen ja edellyttämään esityksen tekijältä uutta ehdotusta, jossa tontille suunniteltu toiminta sijoitetaan muualle, esimerkiksi Malmin lentokentälle.

Kaupunginhallituksen kokouspäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, jotka kaupunginhallitus päätti toukokuussa jättää tutkimatta. Pöytäkirjaan kirjattiin, että tontinvarauspäätös on vasta asian valmistelua, eikä lopullinen päätös.

Tontinvarauksessa kaupunki lupautuu pitämään tontin varattuna yhdistykselle ja säätiölle tietyin ehdoin, mutta ei suoranaisesti päätä tontin luovuttamisesta rakentamishankkeeseen.

Kumppanuushankkeella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet toteutua, sillä se kumoutuu vain, jos varaajat eivät noudata kaupungin laittamia ehtoja.

Apulaisoikeuskanslerille tehty kantelu koskee tontinvarausasian valmistelua. Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt kaupunkia kiinnittämään selvityksessään huomiota siihen, miten Siltamäen alueen asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Suoja-Pirtti ry:n ja Y-Säätiön toiminnan luonteen muuttamisen valmisteluun sekä miten kaupunki on käsitellyt taikka vastannut kantelijan ja eräiden muiden henkilöiden kaupunginhallitukselle osoittamiin vaatimuksiin.

Tontilla toimi viime kesään asti Suoja-Pirtin ylläpitämä päihdeongelmaisten hoitokoti Sillanpirtti, jonka asukkaat muuttivat muualle kiinteistön heikon kunnon takia.

Helsingin kaupunki vastaa apulaisoikeuskanslerille, että tonttiasian valmistelu on ollut asianmukaista ja että kaupunki on huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta. Suoja-Pirtti ry on pyytänyt kirjeellä tontin varaamista suunnittelua varten 17.8.2018. Ennen hakemuksen jättämistä Suoja-Pirtti ry:n ja kaupungin edustajat ovat neuvotelleet hankkeesta.

Kantelussa vanhemmat kertovat, että hanketta on valmisteltu hiljaisesti ainakin vuodesta 2017 lähtien. Vanhemmille suunnitelmat valkenivat vasta viime kevättalvella, kun varausesitys oli tulossa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Asiasta nousseen kohun saattelemana tontinvaraajat ja kaupunki järjestivät asiasta nopealla aikataululla asukasillan Sillanpirtissä, jossa luvattiin lisätä tiedotusta.

Vanhemmat valittavat kantelussaan apulaisoikeuskanslerille, että sitä ennen hankkeesta ei ollut tiedotettu alueen asukkaita, asukkaat eivät ole voineet tuoda esiin mielipiteitään asiasta eikä valmistelussa ole tehty vaikuttavuusarviointeja.

Vanhemmissa elää syvä huoli siitä, että aivan ala-asteen viereen suunnitellaan asuntoja päihdetaustaisille, eikä heitä sitouteta päihteettömyyteen kuten tontilla olleessa Sillanpirtin asumisyksikössä on tehty.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliTapulikaupungin kirjastossa palattiin normaaliin arkeen
Seuraava artikkeliPukinmäen taidekoulujen oppilas Valo Eklund loistaa Pienen merenneidon Pärskynä