Tulevan pikaraitiotien turvallisuutta epäilty Viikissä

Raide-jokeri
Ensimmäistä pikaraitiotietä suunnitteleva Helsingin kaupunki lupaa, että katuympäristöstä tulee Viikissä laadukasta ja yliopiston kampusalueen viihtyvyyttä kasvattavaa. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Raide-Jokerin katusuunnitelmista on tehty Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle kaksi muistutusta. Niistä toinen koskee Viikintien ja Maaherrantien väliä. Muistuttaja katsoo, että Viikintien suoralle tuleva 70 kilometrin nopeusrajoitus heikentää oleellisesti liikenneturvallisuutta, ja että kiskot katkovat kulkureittejä ulkoilualueille.

Liittymiä Viikintie – Viikinkaari, Viikinkaari – Pihlajamäentie ja Pihlajamäentie -Maaherrantie sekä rataosuutta Viikinkaari – Maaherrantie muistuttaja pitää vaarallisina muulle liikenteelle. Viikinkaarelle muistuttaja ei toivo lehtipuita, koska raitiovaunu voi luisua lehtien takia. Lisäksi muistutuksessa huomautetaan, että Raide-Jokerin linjaaminen Viikinkaaren kautta haittaa lukuisia tutkimusryhmiä ja bioalan yrityksiä sekä rakennusaikana että mahdollisesti myös rakentamisen jälkeen.

Kaupunki vastaa, että raitiotieratkaisu on Viikintiellä, Viikinkaarella, Pihlajamäentiellä ja Maaherrantiellä periaatteeltaan hanke- ja liikennesuunnitelmien mukainen. Viikintien osuudella linjaus noudattaa nykyistä Bussi-Jokerin linjausta. Raitiotie ei kaupungin mukaan muuta Jokeri-linjan liikennemäärää oleellisesti verrattuna nykyiseen Bussi-Jokeriin. Ruuhka-aikana vuoroväli saattaa olla nykyistä viittä minuuttia vähän lyhyempi.

Turvallisuuskommentteihin kaupunki toteaa, että raitioliikenne on matkustajamääriin suhteutettuna kansainvälisten selvitystenkin valossa erittäin turvallinen liikennemuoto.

Raitiotien ja kadun risteyskohtia tulee Viikintien suoralle kaksi, Koetilankujan ja Saunapellonpolun luo. Koetilankujan kohdalla raitiovaunun nopeus on viereisen pysäkin takia alhainen.

Viikintien ja Viikinkaaren liittymään tulee valo-ohjaus, jolla varmistetaan eri ajosuuntien turvallinen toimivuus. Kiertoliittymässä raitiotien ylitys on kaupunginkin mukaan liikenteellisesti haastava ratkaisu, mutta raitiotiellä ajonopeus on ratageometriasta johtuen vain 20 km/h, jolloin kuljettaja ehtii reagoida yllättäviinkin tilanteisiin.

Kaupunki toteaa muistuttajalle, että ranskalaisten liikenneselvitysten perusteella raitiotien linjaus kiertoliittymän keskeltä on turvallisempi kuin esimerkiksi yksittäisen kiertoliittymän haaran ylitse

Viikinkaarella raitiotien ajonopeus on 30–40 km/h, eikä raitiotie aiheuta muutoksia kadun turvallisuuteen linja-autoon verrattuna. Viikinkaaren nykyiset, asemakaavan mukaiset katupuut joudutaan kaatamaan rakennustöiden vuoksi ja tilalle istutetaan uusi puurivi.

Kaupungin näkemyksen mukaan katupuut ovat merkittävä osa Viikinkaaren ja yliopistokampuksen viihtyisyyttä ja luovat alueelle positiivista imagoa. Uudet puut joudutaan istuttamaan hyvin kapeaan tilaan kivetylle välikaistalle kantavaan kasvualustaan, jossa havupuut tuskin menestyisivät.

Maaherrantien ja Pihlajamäentien liittymän valo-ohjaus varmistaa kaupungin mukaan liittymän turvallista toimivuutta eri ajosuuntiin. Raitiotien ajonopeus kaarteissa on ratageometrian takia vain 15-20 km/h. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin kiinnitetään liittymässä erityistä huomiota.

Yliopiston ja bioalan kiinteistöjä koskevan kohtaan kaupunki vastaa, että raitiotien toiminnan aikaisia häiriöitä kiinteistöihin torjutaan kadun rakenteissa mahdollisuuksien mukaisesti. Katusuunnitelmassa ei esitetä runkomelun, tärinän ja sähkömagneettisen kentän suojausrakenteita. Ne esitetään tarkemmissa toteutussuunnitelmissa.

Muistutukset eivät kaupungin mukaan aiheuta liikennesuunnitelmiin muutoksia.

Pirjo Pihlajamaa