Pukinmäen liiketontilta siivotaan saasteita

Pilaantuneen maan puhdistus on tarkoitus tehdä vielä tämän kevään aikana. Ulkopuolisten pääsy työmaalle estetään aitaamalla tontti hyvin.

Entinen Esson tontti Pukinmäessä on saastunut. Helsingin Osuuskauppa Elannon selvitysten mukaan tontin maaperän ovat pilaannuttaneet diesel, bensiini ja voiteluöljyt. HOK Elanto on kunnostanut tonttia 2000-luvulla, ja nyt työ jatkuu, jonka jälkeen paikalle alkaa nousta liikekeskus.

Tällä hetkellä tontilla on tyhjillään olevat autojen pesu- ja huoltohallit sekä mittarikenttärakenteet. Maanpäälliset polttoainepumput on poistettu, mutta neljä polttoainesäiliötä ja muut jakeluasematoimintaan liittyvät maanalaiset rakenteet ovat paikallaan.

Alueella on harjoitettu polttonesteiden jakelutoimintaa 1980-luvulta lähtien. Tätä ennen ainakin vuoteen 1976 asti alueella on sijainnut savipeltoja. Niiden päälle on tuotu täyttömaata.
Tontin omistaa Helsingin kaupunki. Kunnostuksesta vastaa vuokralaisena oleva HOK Elanto. Se on selvittänyt tontin kuntoa ensimmäisen kerran jo vuonna 2002, jolloin otettiin kuudesta tutkimuspisteestä 66 maanäytettä. Mittarikentän alueelta löytyi voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneita maita.

Silloin saastunutta maata poistettiin kaikkiaan noin 516 tonnia. Voimakasta pilaantumista löytyi etenkin marraskuussa 2002 poistetun öljysäiliön luota, jossa näytteet osoittivat öljyhiilivetyjen määrän ylittävän vaarallisen jätteen raja-arvon.

Kunnostuksen yhteydessä asemarakennuksen alle, huoltohallin kohdalle ja kaivannon reunassa olleiden kaapeleiden alle jäi kunnostustavoitteet ylittäviä pitoisuuksia öljy- ja bensiinihiilivetyjä. Koko kaivannon pohja ja reunat eristettiin kalvolla.

Vuonna 2007 otettiin viidestä tutkimuspisteestä 15 maanäytettä. Niistä löytyi aromaattisia hiilivetyjä, öljyhiilivetyjakeita ja oksygenaattia. Vain yhdessä tutkimuspisteessä ylittyi 0-1 metrin syvyydellä öljyhiilivetyjen kynnysarvo. Tontilla on laskelmien mukaan kuitenkin yhä ylemmät ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joten kohteen maaperää pidetään pilaantuneena.

Kaupunki edellyttää niin hyviä puhdistustoimia, ettei pilaantumisesta synny lisäkustannuksia alueen mahdolliselle myöhemmälle rakentamiselle. Puhdistusta on tarvittaessa jatkettava HOK Elannon laskuun, jos vuokrasuhde joskus päättyy. Myös pesuhallitoiminta on voinut saastuttaa maata.

Helsingin kaupunki vaatii myös, että mikäli maa on huoltoasematoiminnan takia pilaantunut myös tontin rajojen ulkopuolella, tulee HOK Elannon laajentaa puhdistustöitä. HOK Elanto on luvannut ilmoittaa kaupungille, jos laajempaa saastumista tai uusia haitta-aineita havaitaan. Mahdolliset kaivantojen reunoilla olevat huonot maat eristetään.
Maan kaivua ja käsittelyä ohjaa ympäristötekninen valvoja, joka tekee kenttähavaintoja ja ottaa maaperänäytteitä. Niitä tutkitaan pääosin kentällä ja osin laboratoriossa.

Hok-Elannon uudisrakennukseen ei tule kellaria, vaan ensimmäiseen kerrokseen on suunniteltu pysäköinti ja liiketiloja, ylempiin kerroksiin varasto- ja liiketiloja.
Hajuttomia maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuus alittaa alemman ohjearvotason, voidaan käyttää alueella täyttömaana.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen lähellä. Alueen hulevedet menevät sadevesiviemäreihin. Niissä vesi ohjautuu myös Vantaanjokeen, jonne on matkaa noin 750 metriä.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliSeniorit irti arjesta
Seuraava artikkeliPäättäjien palsta: Veronika Honkasalo, Heimo Laaksonen, Sinikka Vepsä