Lex Malmille ei perustuslaillista estettä

ELY keskus toteaa Malmin lentoaseman alueen suojelutarpeen, vaikka ei varsinaista suojelumääräystä antanutkaan. Kuva Teija Loponen

Perustuslakivaliokunta on antanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausuntonsa Lex Malmista. Lex Malmi -kansalaisaloite pyrkii suojaamaan merkittäväksi kulttuuriympäristöksi tunnustetun Helsinki-Malmin lentoaseman toiminnan.

Perustuslakivaliokunta ei näe Lex Malmin säätämiselle perustuslaillista estettä. Lausunto oli pyydetty nimenomaisesti kuntien itsemääräämisoikeuden ja omaisuudensuojan näkökulmasta.

Lausunnossa todetaan, että koska lakiehdotuksessa on kyse vain yhteen määrättyyn alueeseen kohdistuvasta yksittäisestä rajoituksesta, ei kyse vielä ole sellaisesta puuttumisesta perustuslaissa turvattuun kunnalliseen itsehallintoon, joka asiallisesti ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi. Aloitetta ei siten voida pitää perustuslain pykälän 121 vastaisena.

Valiokunnan lausunnossa todetaan lisäksi, että vakiintuneen lainsäädäntökäytännön mukaan kunnat jäävät perusoikeussuojan ulkopuolelle. Kunnat eivät nauti perustuslain turvaamaa omaisuudensuojaa. Lex Malmin säännösehdotukset eivät muodostu ongelmallisiksi perustuslain omaisuudensuojasäännöksen kannalta.

Valiokunta ei pidä lakiehdotusta täysin ongelmattomana, koska teksti ei täytä vielä kaikkia lainsäädäntöteknisiä ja sisällöllisiä vaatimuksia. Lain säätäminen edellyttää todennäköisesti jatkovalmistelua, joka voi koskea esimerkiksi lakiehdotuksen lakiteknistä viimeistelyä tai vaikutusten arviointia. Perustuslakivaliokunta ehdottaa jatkovalmistelua valtioneuvoston tehtäväksi.

Valiokunnan käytännössä lain yksittäistapauksellisuuden ei ole kuitenkaan katsottu merkitsevän suoranaista ristiriitaa perustuslain kanssa. Valiokunta ehdottaakin, että ”lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomiot otetaan asianmukaisesti huomioon. ”

Perustuslakivaliokunnan lausunto
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_41+2017.aspx 

Lex Malmi -kansalaisaloite
https://www.lexmalmi.fi/

Edellinen artikkeliMalmin Mieslaulajat juhlivat satavuotiasta Suomea
Seuraava artikkeliVirallinen talvi