Valvontakäynti Malmin päivystyksessä: Hoitotarpeen arviointi toimii, ruuhkissa haasteita

Malmin päivystysyksikössä on arvioitu toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Triage eli hoidontarpeen ja -kiireellisyyden arviointi toimii Malmilla ruuhkatilanteet pois lukien hyvin, katsovat Malmin sairaalan päivystysyksikön toimintaan perehtyneet Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Viranomaiset ovat julkistaneet helmikuussa tekemästään Malmi-käynnistä arvioinnin. He katsovat, että Malmin päivystysyksikön kriittinen piste on hallita kasvavaa potilasmäärää. Yksikössä syntyy ruuhkatilanteita, jotka ovat raskaita niin potilaille, omaisille kuin henkilökunnalle. Valvontaviranomaisten mielestä Malmilla onkin syytä kiinnittää huomiota henkilökunnan määrän riittävyyteen.

Valvira muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan kaikkien potilaiden tulisi päästä triage-arvioon noin 10 minuutissa ja lääkärin arvioon alle kahdessa tunnissa. Viranomaisten mukaan on kuitenkin hienoa, että triagea seurataan Malmilla aktiivisesti. Se on potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeää. Potilastapauksia läpikäydään viikoittain moniammatillisissa triage-palavereissa. Valvontaviranomaiset suosittelevat vastaavaa käytäntöä myös muihin päivystysyksiköihin.

Vuonna 2016 Malmilla ilmenneet potilaiden epäasianmukaisen kohtelun tapaukset on selvitetty perin pohjin ja tapahtumien jälkeen toimintaa on viranomaisten mukaan kehitetty monin eri tavoin. Myös potilaiden ja omaisten kohtaamisen koulutukseen on panostettu.

Ruuhkatilanteiden lisäksi Malmilla on viranomaisten mielestä syytä kiinnittää huomiota myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhä tiiviimpään integraatioon. Malmin ja Haartmanin päivystysyksiköt toimivat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksinä. Käyntivolyymit ovat molemmissa suuria. Esimerkiksi Malmin päivystysyksikkö kirjaa vuosittain noin 87 000 käyntiä.

Malmin sairaalasta vastaava Helsingin kaupunki on sopinut yhdessä HUS:n kanssa päivystyksen työnjaosta siten, että esimerkiksi leikkauspotilaat sekä erityistason erikoissairaanhoitoa vaativat ja lapsipotilaat hoitaa HUS. Vaaratapahtumailmoitukset (HaiPro-ilmoitukset) käsitellään Malmilla systemaattisesti. Valvontaviranomaiset kannustavat Malmia kuitenkin vielä petraamaan omavalvontaa ja keräämään kaikki eri potilasturvallisuustietolähteet kuten potilasvakuutus- ja valvontaviranomaispäätökset yhteen ja käsittelemään ne säännöllisesti henkilöstön kanssa.

Useat erilliset tietojärjestelmät aiheuttavat Malmillakin tällä hetkellä ongelmia, mutta tilanteen uskotaan korjaantuvan, kun Apotti-järjestelmä otetaan HUS-alueella käyttöön. Apottiin olisi tärkeä integroida Malmin käyttämä elektroninen lääkekaappi –järjestelmä. Sitä viranomaiset suosittelevat muillekin terveydenhuollon toimijoille. Elektronisella lääkekaapilla voi parantaa lääkitysturvallisuutta, tehostaa lääkeammattilaisten omavalvontaa ja toiminnan taloudellisuutta.

Vastaava arviointikäynti on tehty myös Haartmanin päivystysyksikköön, jonka toiminnassa ilmeni pitkälti samoja kehittämiskohteita kuin Malmilla.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuosien 2016–2017 suunnitelmallisen sote-valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot aikovat tehdä tänä vuonna nelisenkymmentä arviointia.

Pirjo Pihlajamaa