Melu voi häiritä Fallkullan kiilassa

Nykyisen Fallkullan asuinalueen lähelle suunnitellaan uusia kerrostaloja. Kuva Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen mielestä Fallkullan kiilan asemakaavamuutosta on täydennettävä melumääräysten osalta.

Uusi noin 1 300 asukkaan asuinalue asemakaavoitetaan pääradan ja Suurmetsäntien meluvaikutuspiiriin. Osa uusista asunnoista on sijoitettu liikenneväylien välittömään läheisyyteen ja voimakkaalle melualueelle.

Asemakaavassa on annettu tonteille määräykset meluhaittojen hallinnasta. Melua torjutaan muun muassa ääneneristävyysvaatimuksilla ja parvekkeiden lasitusmääräyksillä.

Ympäristökeskus edellyttää, että kaavamääräyksiä täydennetään, koska pääradan ja Suurmetsäntien puolella asuinrakennuksiin kohdistuvat melutasot ovat paikoin 70 desibeliä. Ympäristökeskuksen mielestä asuntojen ei tule avautua ainoastaan pääradan tai kadun suuntaan johtuen voimakkaasta melusta.

Raide- ja katuliikenteestä voi tulla maaperään värähtelyä, joka voi tärisyttää tai aiheuttaa suositusarvojen yli menevää runkomelua.

Kaavamuutosalue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman vuoden 2025 kehitysennustetta kuvaavan lentomelualueen (LDEN > 55 dB) ulkopuolella, mutta alue sijoittuu lentoaseman kaakkoon suuntautuvan kiitotien 15 jatkeelle, mistä johtuen alueelle kantautuu ajoittaista lentomelua.

Melua on pyritty torjumaan suunnittelemalla kortteleista suhteellisen suljettuja ja käyttämällä pysäköintitaloja meluesteenä. Näin pihat on saatu varsin hiljaisiksi.

Julkisivuille on merkitty kaavakarttaan ääneneristävyysvaatimukset, joiden desibelit vaihtelevat 32:sta 37:ään. Parvekerakentamisesta ja lasituksista on määrätty kaavassa.

Helsinki-Vantaan ja Malmin lentoaseman aiheuttaman ajoittaisen lentomelun huomioon ottamiseksi edellytetään kaavassa asuinrakennusten ulkokuorelta 32 desibelin äänitasoeroa lentoliikenteen melua vastaan.

Asemakaavassa on tonteille annettu määräys liikennetärinän huomioon ottamiseksi jatkosuunnittelussa.

Tieliikenteestä aiheutuu alueelle myös päästöjä. Sen takia kaavassa on sisäilman laatuun liittyviä määräyksiä. Jotta liikenteen päästöt eivät aiheuta asukkaille haittaa, tuloilman sisäänotto on järjestettävä rakennuksen muilta kuin niiltä Suurmetsäntien puoleisilta sivuilta, joille on merkitty meluntorjuntavaatimus.

Ympäristökeskus kiinnittää huomiota myös siihen, että kaavaratkaisussa Longinoja säilytetään tärkeänä ekologisena yhteytenä, jossa kalojen elinolot turvataan.

Asemakaavoitettavan alueen maaperän ei oleteta olevan pilaantunutta.

Virasto on esitellyt kaavaehdotuksesta tekemäänsä lausuntoa ympäristölautakunnalle eilen.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKesä puolivälissä
Seuraava artikkeliKirkon etuovi piti lukita lokkivaaran takia