Longinojan merkitys korostuu kaavamuutoksessa

Havainnekuva näyttää, miten Fallkullan kiilan rakentamismassat sijoittuvat. Nykyisessä asemakaavassa alue on pääosin rautatiealuetta, katua, puistoa ja suojaviheraluetta. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Tapanilan aseman lähelle kaavoittettava Fallkullan kiila tulee olemaan tiivis asuinalue Suurmetsäntien ja junaradan kainalossa. Alue muodostuu 4–8-kerroksisista asuinkortteleista.

Asuntoja tulee noin 1 300 uudelle asukkaalle, joita palvelee 1 200 neliömetrin kokoinen lähikauppa. Lisäksi asuinkortteleihin on sijoitettu muuta liiketilaa kaikkiaan 600 kerrosneliömetriä.

Lähikauppa ja alueen kaksi pysäköintilaitosta on sijoitettu melulle, tärinälle, runkomelulle ja ilman epäpuhtauksista alttiina oleville alueille.

Suunnittelussa on haluttu huomioida erityisesti jalankulkijat ja pyöräilijät sekä hulevedet ja alueen läpi virtaava Longinoja, jonka uomaan on tarkoitus rakentaa virtausta nopeuttavia mutkia. Valumavesien suora pääsy puroon on tarkoitus minimoida.

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on toivonut kaavan luonnosvaiheessa vieläkin tehokkaampaa rakentamista, mutta kaupunkisuunnitteluvirasto on pitäytynyt esittelemissään tehokkuusluvuissa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esitellyt kaavamuutosta eilen kaupunkisuunnitelulautakunnan jäsenille. Esillä ovat olleet myös eri virastojen kannanotot.

Rakennusviraston kannanotto käsittelee Longinojaa ja ylipäätään luonnon monimuotoisuutta sekä vaikutuksia Malmin lentokenttäalueen rakentamiseen. Rakennusvirasto huomauttaa vielä liityntäpysäköinnin ja HSY:n aluekeräyspisteiden järjestämisestä.

Ympäristökeskus muistuttaa tulevista rakentamisen energiatalouden vaatimuksista ja myös Longinojan huomioimisesta sekä melu-, tärinä-, runkomelu- ja ilmanlaatuvaikutusarvioinnin teon tärkeydestä.

Liikennevirasto kiittelee, että melu- ja tärinäselvitysten tarve on huomioitu rautatien osalta. Liikenneviraston kannalta keskeistä on myös liityntäpysäköinnin kohtalo.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä haluaa, että rakennettava vesihuolto ja mahdolliset johtosiirrot kustannusarvioineen on esitettävä alustavassa vesihuollon yleissuunnitelmassa.

Asuntotuotantotoimisto pyytää huomioimaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Muuttuvaa asemakaavaa on esitelty asukkaille viime vuonna Tapanilassa. Siellä ja puhelimitse tulleiden mielipiteiden lisäksi kaavoittajat saivat neljä mielipidekirjettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa.

Mielipiteissä itse rakentamista ei ole vastustettu. Asukkaat ovat pitäneet erityisesti liikennejärjestelyjä, pysäköintiä ja alueen kävely-ympäristöä tärkeänä. Samoin Longinojan purouoman kehittämistä ympäristöä rikastavana vesiaiheena ja taimenpurona.

Kaavoittajat toteavat ottaneensa mielipiteet huomioon siten, että suunnitelmassa on painotettu erityisesti kävely-ympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta sekä Longinojan asemaa alueen keskeisenä luontokohteena.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliVappuMuisteloita Wanhasta Puistolasta 1955
Seuraava artikkeliPonnistajat ja MPS Old Stars ylsivät avausvoittoihin