Fallkullan kartanoalueen tulevaisuutta selvitetään

Fallkullan kartanon mailla on useita vanhoja, edelleen käytössä olevia rakennuksia, joissa on suojelumerkintä. Kuva Teija Loponen

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettämässä selvityksen Fallkullan tilakokonaisuuden ympäristöhistoriasta.

Konsulttisopimus päätettiin tehdä MA-arkkitehdit Oy:n kanssa siten, että toimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 30 752,00 euroa arvonlisäveroineen ja työ tulee suorittaa 30.6.2016 mennessä.

Työn tilaaja on kaupunkisuunnitteluviraston Kalasatama-Malmi –projekti. Selvitys liittyy Malmin lentokenttätoiminnan lopettamishankkeeseen, jolloin myös Fallkullan kartanon alueen toimintojen kehittämismahdollisuuksia on tarve tarkastella maankäytön tehostumisen vuoksi.

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan aluetta on mahdollista kehittää julkisten lähipalvelujen ja opetuksen tarpeisiin, esimerkiksi uudelle päiväkodille nähdään tarvetta.
Fallkullan maatilakokonaisuudelle tullaan laatimaan oma asemakaava ja suojelumääräyksiä tarkastellaan uudelleen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa Fallkullan tilan ympäristö on pääosin virkistys- ja viheraluetta, jota kehitetään virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena. Alueella on otettava huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöt ja muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet.

Nykyisessä asemakaavassa Fallkullan kartanomäki on merkitty Y/s-kortteliksi. Rakennukset on suojeltu sr-2 –merkinnällä, joka kieltää niiden purkamisen ilman pakottavaa syytä. Kuusiaidat, puukujat ja muu alueen luonteenomainen puusto on säilytettävä. Suojelumääräykset ovat osin vanhentuneet.

Malmin lentokentän alueen kaavarungossa Fallkullan tilan ympäristö on virkistysaluetta, jota kehitetään opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympäristön suojelutarpeet huomioiden.

Selvityksen alla olevan alueen laajuus on noin 3,4 hehtaaria.
Fallkullassa toimii suosittu nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä kotieläintila.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliErällä kepulit otteet ennen pudotuspelejä
Seuraava artikkeliHiihtoloma vuonna 1954